ໜ້າທີ່ພາລະບົດບາດ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: ຍ. ທ. ຂ ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

-    ໜ້າທີ່

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

1.ຄັ້ນຄ້ວາຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ; ການເຄຫະສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ເພື່ອສະເໜີລັດ ຖະບານພິຈາລະນາ;

2.   ຄົ້ນຄ້ວາຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;

3.   ສະເໜີປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ, ລັດຖະດຳລັດ, ດຳລັດ ຕໍ່ ລັດຖະບານ; ອອກ ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໃນຂະແໜງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ;

4.   ຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງເສັ້ນທາງທຸກລະດັບ, ກິດຈະການປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ. ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງທະເລ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ. ຄຸ້ມຄອງການຂັບຂີ່, ເຕັກນິກພາຫານະກົນຈັກທຸກຊະນິດ ທີ່ຮັບໃຊ້ແກ່ການຂົນສົ່ງ (ຍົກເວັ້ນພາຫະນະກົນຈັກສະເພາະ ຂອງ ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ); ຄຸ້ມຄອງການສື່ສານ, ຄຸ້ມຄອງເຄຫະສະຖານ, ການປຸກ ສ້າງເຄຫະສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;

5.   ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຂອງຂະ   ແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;

6.   ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງ, ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານໃນ ຂະແໜງການຂອງຕົນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ;

7.   ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕົນ ແລ້ວ ລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ;

8.   ຂື້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງຂະແໜງຕົນ ລວມທັງການຂື້ນແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ ທີ່ລັດຖະບານປະກອບໃຫ້;

9.   ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ, ບໍລິຫານວິຊາການ ແລະ ທຸລະກິດ ໃນຂອບເຂດຂະແໜງການຂອງຕົນ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ວາງອອກ;

10.ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປະກາດໃຊ້ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຂອງກະຊວງ ຍທຂ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງດ້ານຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ, ການກຳນົດຈຳນວນພົນ, ການກຳນົດຕ່ຳແໜ່ງງານ ແລະ ມາດຕະຖານພະນັກ ງານ;

11.ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຍາດແຍ່ງທຶນຮອນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ຕາມແຜນພັດທະນາ ຂອງລັດຖະບານ;

12.ເປັນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ນຳໃຊ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລ ຊີໃໝ່ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;

13.ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ທີ່ລັດຖະບານມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.

-    ຂອບເຂດສິດ

     ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ມີຂອບເຂດສິດ ດັ່ງນີ້:

1.   ສະເໜີປັບປຸງ, ສ້າງຕັ້ງ ຫລື ລົບລ້າງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ຕຳແໜ່ງງານ ທີ່ຂື້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ;

2.   ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ໃນຂະແໜງການຂອງ ຕົນ;

3.   ສະເໜີ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ຍົກຍ້າຍ ປະຕິບັດວິໄນ, ປົດຕຳແໜ່ງລັດຖະກອນ ທີ່ຂື້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງ ຂອງຕົນ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດລະບຽບລັດຖະກອນ;

4.   ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບທຸກອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ, ລັດ, ສັງຄົມ, ສາກົນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນ ເພື່ອພ້ອມກັນປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ ການຕົນ;

5.   ດຳເນີນການກວດກາ, ກວດການ, ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ທີ່ພົວພັນເຖິງຂະແໜງການຕົນຢ່າງຮອບດ້ານເປັນ ປະຈຳ, ສະເໜີຕໍ່ອົງການທີ່ມີສິດອຳນາດ ເພື່ອໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດ ໝາຍທີ່ລັດວາງອອກ;

6.   ເຈລະຂາເຊັນສັນຍາ ແລະ ຜູກພັນ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ;

7.   ສະເໜີສ້າງຕັ້ງ, ຍຸບເລີກ ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ໃນຂະແໜງການຂອງຕົນ;

8.   ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງຂະແໜງການຕົນ ຕາມທີ່ລັດຖະບານອະນຸມັດແລ້ວ. ພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບັນດາລາຍຮັບຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນຂະແໜງການຕົນ;

9.   ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິຄຳສັ່ງ, ລະບຽກົດໝາຍ, ຜົນສຳເລັດທາງດ້ານເສດຖະ ກິດ, ເຕັກນິກ, ຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໃນຂະແໜງການຕົນ ແລະ ມີສິດປົກປ້ອງລິ ຂະສິດຂອງຕົນ;

10.ສະເໜີລົບົບລ້າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດ ຄ່ອງກັບຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ນອກຈາກນີ້ ກໍ່ຍັງມີສິດລົບລ້າງ, ຍົກເລີກຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບ ຂອງ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນລຸ່ມ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ;

ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ທີ່ລັດຖະບານ ມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນລັດຖະທຳມະ ນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.

Additional information