ນິຕິກຳ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸ້ມລາຄາ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 27 ມີນາ 2017
ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ການນຳໃຊ້ສຽງຫວໍລົດໂຮງໝໍ ແລະ ລົດຂອງໜ່ວຍກູ້ໄພ 27 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 22 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກາຈຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 22 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 20 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ 22 ມັງກອນ 2017
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນສາ 2015 31 ພຶດສະພາ 2016
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 239/ລບ, ລົງວັນທີ 13/8/2015 26 ພຶດສະພາ 2016
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016 26 ພຶດສະພາ 2016
ແຈ້ງການ ຄຳສັງແນະນຳຂອງກະຊວພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 5/4/2016 26 ພຶດສະພາ 2016

Subcategories

Additional information