ນິຕິກຳ

ແຈ້ງການ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຂາຍເຄື່ອງ, ຈອດລົດທຸກປະເພດ ແລະ ວາງສິ່ງກີດຂວາງ ຢູ່ບໍລິເວນພື້ນທີເສັ້ນທາງເດີນລົດ ແລະ ເຂດສະຫງວນທາງ ລວມທັງພື້ນທີ່ທາງຍາງ ຕາມຖະໜົນສາຍຫຼັກໃນຕົວເມືອງວຽງຈັນ 16 ມິຖຸນາ 2017
ການສະເໜີຂໍກູ້ຢືມເງິນໂດຍກົງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ກະຊວງ ຈາກ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ 29 ພຶດສະພາ 2017
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) 05 ພຶດສະພາ 2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນ 02 ພຶດສະພາ 2017
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດລາຍການສິນຄ້າຄວບຄຸ້ມລາຄາ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 27 ມີນາ 2017
ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາປະເມີນຜົນ ການນຳໃຊ້ສຽງຫວໍລົດໂຮງໝໍ ແລະ ລົດຂອງໜ່ວຍກູ້ໄພ 27 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 22 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກາຈຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ 22 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 20 ມີນາ 2017
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ 22 ມັງກອນ 2017

Subcategories

Additional information