ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການ ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ, ສະບັບເລກທີ 93/ນຍ, ລົງວັນທີ 3/3/2017

Additional information