ຂະແໜງຂົວທາງ

ປື້ມລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂົວ-ທາງ 02 ກໍລິກົດ 2020
ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການເກັບການເກັບລາຍຮັບຂອງກອງທຶນບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ 13 ມັງກອນ 2014
ຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ 13 ມັງກອນ 2014
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ 13 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫລັກການຫມາຍນໍ້າເບີ ແລະວິທີການຫມາຍຫລັກກິໂລແມັດຂອງບັນດາເສັ້ນທາງ ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະການກໍານົດນໍ້າເບີທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 13 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ 13 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນບູລະນາຮັກສາທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) 13 ມັງກອນ 2014
ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ 12 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະບູລະນະທາງຫລວງ 10 ມັງກອນ 2014
ຕາຕະລາງສັງລວມ ລວງຍາວຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ (ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດຜ່ານ ແລະຈຸດສຸດທ້າຍ) 21 ພຶດສະພາ 2013
ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫລວງ 02 ພຶດສະພາ 2013
ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ 06 ມີນາ 2013
ຂໍ້ແນະນຳ ໃນການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ 31 ທັນວາ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ 31 ທັນວາ 2012

Additional information