ຂະແໜງການ ຍທຂ

ຮັບຄຳຮ້ອງຟ້ອງ, ຮ້ອງທຸກ, ຂໍຄວາມເປັນທຳ ແລະ ຄຳສະເໜີ ຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວ ຕໍ່ຂະແໜງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນ ຫຼືຍາກສົ່ງຂ່າວຕໍ່ຂະແໜງການ ຍທຂ ຂໍໃຫ້ທ່າານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງງທີ່ຢູ່ນີ້: E-mail: m_aphay@yahoo.com; WhatsA 09 ກັນຍາ 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ 30 ທັນວາ 2020
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ 14 ທັນວາ 2020
ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້ໜ້າທີ່ລົດໄຟ (ປັບປຸງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ 21 ສິງຫາ 2020
ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ 31 ກໍລິກົດ 2020
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ 07 ພຶດສະພາ 2019
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) 05 ພະຈິກ 2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) 03 ພຶດສະພາ 2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) 24 ມັງກອນ 2018
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ 05 ສິງຫາ 2013

Additional information