ກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2014

ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົກປີ 2013-2014 ແລະທິດທາງແຜນການສົກປີ 2014-2015 ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2014, ວັນທີ 8-9/01/2015 09 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄນແຜນການ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການເພີ້ມແຫລ່ງລາຍຮັບແລະການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ ກບທ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງ 06 ມັງກອນ 2015
ການກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ທາງນໍ້າ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການບູລະນະຮັກສາທາງຫຼວງ 4 ເຂດ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງ ແລະ ການປຸກສ້າງ 06 ມັງກອນ 2015

Additional information