ແຈ້ງການ

ການເລື່ອນເວລາການຈັດງານມະຫາກຳກິລາລະດັບຊາດ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ 02 ຕຸລາ 2018
ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ສູນບໍລິການນັກສຶກສາ ຢ່າງເປັນທາງການ 02 ຕຸລາ 2018
ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບປະທານຄະນະກຳມາທິການ ຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ລາວ-ຣັດເຊຍ ຄົນໃໝ່ 03 ກັນຍາ 2018
ແຈ້ງການ ການເຊັນໃບຕາດິນ, ໃບທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງໃບຕາດິນ 29 ສິງຫາ 2018
ແຈ້ງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ 29 ພຶດສະພາ 2018
ແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໂຄງການສ້ອມແປງ ແລະຄຸ້ມຄອງຂົວທາງ 17 ພະຈິກ 2017
ສະຫລຸບສະພາບອາກາດ ແລະ ລະດັບນ້ຳປະຈຳເດືອນ ກັນຍາ 2017 ແລະຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແຕ່ເດືອນ 10-12/2017 17 ຕຸລາ 2017
ສະຫລຸບສະພາບອາກາດ ແລະ ລະດັບນ້ຳປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2017 ແລະຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແຕ່ເດືອນ 9-11/2017 12 ກັນຍາ 2017
ລາຍງານສະພາບອາກາດ ປະຈຳເດືອນ 4 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ເດືອນ 5, 6 ແລະ 7 08 ພຶດສະພາ 2017
ລາຍງານສະພາບອາກາດ ປະຈຳເດືອນ 9 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ເດືອນ 10, 11 ແລະ 12 23 ກັນຍາ 2016

Additional information