ການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ເລີ່ມແລ້ວ

ພາຍຫລັງທີ່ ຄູ່ມືການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 11 ມີຖຸນາ 2018 ແລະ ລາຄາ ຫົວໜ່ວຍສໍາລັບການຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ຂອງນະຄອນຫລວງ ແລະ ທັງ 4 ແຂວງທີ່ມີໂຄງການຜ່ານ ໄດ້ມີການ ຮັບຮອງຈາກສະພາທ້ອງຖິ່ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົມທົບ ກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການ, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການ, ຄະນະກຳມະການໄກ່ເກັ່ຍນະຄອນຫລວງ/ແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ ໄກ່ເກັ່ຍເມືອງ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາໄດ້ດໍາເນີນການລົງກວດກາຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບ ຈາກການກໍ່ສ້າງໂຄງການ, ຊຶ່ງສາມາດ ສ້າງເອກະສານຢັ້ງຢືນເພື່ອເປີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ງວດທີ 1 ໄດ້ສໍາເລັດທັງໝົດ ຢູ່ 3 ແຂວງ ລວມມູນຄ່າ 56.518.823.375 ກີບ ຄື: ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ຊົດເຊີຍ ທີ່ພັກອາໄສ ພ້ອມ ຕອນດິນ ຈຳນວນ 41 ຄອບຄົວ ເປັນມູນຄ່າ 28.541 250.000 ກີບ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊົດເຊີຍ ທີ່ພັກອາໄສ ພ້ອມ ຕອນດິນ ຈໍານວນ 13 ຄອບຄົວ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 1 ແຫ່ງ ເປັນມູນຄ່າ 20.348 597.769 ກີບ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຊົດເຊີຍ ທີ່ພັກອາໄສ ພ້ອມ ຕອນດິນ ຈໍານວນ 22 ຄອບຄົວ ເປັນມູນຄ່າ 7,628.975.000 ກີບ, ຈໍານວນ ເງິນມູນຄ່າດັ່ງກ່າວນີ້, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ໂອນເຂົ້າບັນຊີຂອງຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກັ່ຍຂອງແຂວງແລ້ວ ໃນ ວັນທີ 25/7/2018 ແລະ ທຸກແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ແຈ້ງຕອບວ່າໄດ້ຮັບເງິນຈໍານວນດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ຄະນະກໍາມະການໄກ່ເກັ່ຍແຂວງ ຈະໄດ້ດຳເນີນການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຕາມ ຈໍານວນມູນຄ່າເງິນ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງນໍາກັນ ໂດຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານຂອງຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ຫຼື ຮັບເປັນເງິນສົດ (ໃນກໍລະນີຜູ້ທີ່ຖືກຜົນກະທົບບໍ່ມີບັນຊີທະນາຄານ).ສໍາລັບການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຈໍານວນທີ່ຍັງເຫລືອນັ້ນ, ຂຶ້ນຢູ່ ກັບຄວາມພ້ອມຂອງຄວາມສຳເລັດການສ້າງເອກະສານຢັ້ງຢືນຜົນກະທົບເພື່ອການເປີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ. ຖ້າຫາກ ບ້ານໃດ, ເມືອງໃດ, ແຂວງໃດ ສ້າງເອກະສານດັ່ງກ່າວສໍາເລັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ດໍາເນີນການເບີກຈ່າຍຄ່າ ຊົດເຊີຍໃຫ້ເປັນລໍາດັບ ຕໍ່ໆໄປຕາມບັນຊີບູລິມະສິດຂອງແຂວງ ຈົນກວ່າການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນ ໂດຍສົມບູນ.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງພັກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ໄດ້ເອົາໃຂໃສ່ເປັນພິເສດ, ໂຄງການ ນີ້ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມນະໂຍບາຍ ຫັນ ປະເທດຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີ ຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປ ຈີນ ”ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໂຄງການນີ້ ຍັງໄດ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສອງ ປະເທດ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິບັດ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຍຸດທະສາດ ການ ເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ-ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ ເຖິງ ສະຖານີຂົນສົ່ງ ໂດຍສານນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີຄວາມ ຍາວ 409 ກມ, ຊຶ່ງແລວທາງລົດໄຟໄດ້ຜ່ານ 5 ແຂວງຄື: ຫລວງນໍ້າທາ ກວມເອົາ 16,9 ກມ, ອຸດົມໄຊ 126,6 ກມ, ຫລວງພະບາງ 80 ກມ, ວຽງຈັນ 145,5 ກມ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 40 ກມ. ໄລຍະເວລາ ການກໍ່ສ້າງ ແມ່ນ 5 ປີ, ຊຶ່ງເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2017 ແລະ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ 02 ທັນວາ 2021.

Additional information