ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລົງຊີ້ນຳໃກ້ສິດການສ້ອມແປງຂົວຂ້າມນ້ຳເຊືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ລົງຊີ້ນຳໃກ້ສິດຮ່ວມກັບກົມຂົວທາງ ແລະ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໃນການສ້ອມແປງຂົວຂ້າມນ້ຳເຊືອງ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

 

 

 

 

 

Additional information