ຄໍາເຫັນ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເຄຫາສະຖານໂລກ ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2019
ຄໍາເຫັນ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເຄຫາສະຖານໂລກ

ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2019

 

 

ບັນດາທ່ານ ທີ່ນັບຖື ແລະ ຮັກແພງ.

ມື້ນີ້ ພວກເຮົາພ້ອມກັບບັນດາປະຊາຊາດ ໃນທົ່ວໂລກ ຈັດຕັ້ງສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເຄຫາສະຖານໂລກ ທີ່ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບ ອີກວາລະໜຶ່ງ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງໃນປີນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ: “ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາການແຖວໜ້າ ເປັນເຄື່ອງມືປະດິດສ້າງຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອຫັນປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້ເປັນສົມບັດລໍ້າຄ່າ ”. ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ລຽບງ່າຍ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍສຸດທີ່ສໍາຄົນ ເພາະໃນປະຈຸບັນການວາງແຜນໃນເຂດຕົວເມືອງເກືອບທົ່ວໂລກ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານຕ່າງໆ ແຕ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການກໍາຈັດ ພ້ອມທັງ ການຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຍັງຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຈໍາກັດ. ໃນພາກປະຕິບັດ ວິທີການວາງແຜນຜັງເມືອງມັກຈະໄປແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຕົວເມືອງ, ແທນທີ່ຈະເປັນເຄື່ອງມື ໃນການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງລວມໃນປັດຈຸບັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເທື່ອລະກ້າວ.

      ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນ, ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ ຕົວເມືອງ ຢ່າງບໍ່ລົດລະ ໂດຍນໍາໃຊ້ທຶນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງປະຊາຊົນ ບວກກັບທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈາກສະຖາບັນການເງິນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ປະເທດເພື່ອນມິດ ຊຶ່ງໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການພັດທະນາ ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕົວເມືອງນະຄອນ, ຕົວເມືອງເທດສະບານແຂວງ, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອ, ໂຄງການນໍ້າປະປາຕົວເມືອງນ້ອຍ ແລະ ວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງລວມ ສໍາເລັດ 148 ຕົວເມືອງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາ ກໍໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ມີຄວາມສະຫງົບ, ມີສຸຂະອານາໄມ, ຮັກສາໄດ້ ມູນເຊື້ອວັດທະ ນະທໍາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີ.

      ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງໄດ້ມີໃບໜ້າໃໝ່ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ, ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວເສດຖະກິດ ຈໍານວນໜຶ່ງ ຕິດພັນກັບການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍາລັງປັບປຸງຄູ່ມືວາງແຜນຜັງບ້ານພັດທະນາ ບ້ານໃຫຍ່ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍ ໃນຊົນນະບົດ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການສ້າງເຄື່ອງມືເພື່ອການລົງທຶນພັດທະນາ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານ ເຕັກນິກ ແລະ ສັງຄົມ ຊຸມຊົນຕົວເມືອງ.

      ຫົວຂໍ້ຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຄຫາສະຖານໂລກໃນປີນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ວ່າ:

- “ ປົກປັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ: ເອົາໃຈໃສ່ການຄຸ້ມຄອງ-ນໍາໃຊ້ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ( ດິນ, ປ່າໄມ້, ແຮ່ທາດ, ນໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ) ຢ່າງປະຫຍັດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອປະຕິບັດ ການພັດທະນາຕາມທິດສະດີສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ, ການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດສີຂຽວ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ສວຍງາມ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ປອດໄພຈາກມົນລະພິດ ”.

- “ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການສື່ສານ ສຸມໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາໃຊ້ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝຂອງ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຂົ້າໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງໃຫ້ມີຜູ້ປະກອບການທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບພາກພື້ນ, ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຊີຕາມທ່າແຮງຂອງປະເທດ.

ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ: “ ນໍາໃຊ້ວິທະຍາການແຖວໜ້າ ເປັນເຄື່ອງມືປະດິດສ້າງຢ່າງໜຶ່ງ ເພື່ອຫັນປ່ຽນສິ່ງເສດເຫຼືອ ເປັນສົມບັດລໍ້າຄ່າ “ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ມີໝາກຜົນຕົວຈິງຢູ່ປະເທດເຮົານັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ທຸກຊັ້ນຄົນ, ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ກ່ຽວກັບ ການນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຕົວເມືອງ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ ໜ້າຢູ່, ຍືນຍົງ, ອັດສະລິຍະ ແລະ ຖືກຕາມທິດຫັນເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ການວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງລວມຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃນຕໍ່ໜ້າ ເປັນບົດບາດໃໝ່ທີ່ສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ທີ່ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ. ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຜັງຕົວເມືອງລວມ, ສ້າງແຜນຜັງລະອຽດຂອງຕົວເມືອງ ນັບແຕ່ ລະດັບ ຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ, ນະຄອນ, ເທດສະບານ, ເມືອງ ແລະ ຊຸມຊົນເມືອງ ກໍຄື ບ້ານພັດທະນາ, ສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ໃຫ້ເປັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ແລະ ຮອບດ້ານ ແນໃສ່ໃຫ້ການພັດທະນາຕົວເມືອງໄປຕາມທິດສີຂຽວ ຍືນຍົງ ແລະ ໃຫ້ຖືກຕາມທິດທາງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

ຂໍສະເໜີມາຍັງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ໃນການວາງແຜນ ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ຕົວເມືອງທີ່ມີ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ເປັນກ້າວໆ.

Additional information