ກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄັ້ງທີ 12 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄັ້ງທີ່ 12 (12th Infrastructure Sub Working Group Meeting) ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ. ເກໂຊ ຕາເກວາກາ ເອັກອັກຄະຣາຊະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປລາວ, ທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກີຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມບັດ ສຸດທິວົງ ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳສປປລາວ, ໂດຍມິການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນດາຂະແໜງການພາກລັດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ ລວມທັງໝົດ ປະມານ 70 ທ່ານ.

ການຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະບວນການໂຕະມົນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງການວາງແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກໍຄື ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ລົງເລິກໃນການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນຜົນການດຳເນີນງານບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ການສະເໜີເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງຮ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 5 ​ປີ (2021-2025) ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຊຶ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ​ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ທີ່ຈະສຸມໃສ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອນໍາພາປະເທດຊາດບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານເອົານະໂຍບາຍ ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ທຸ້ມເທງົບປະມານເປັນຈຳນວນຫລາຍ ໃນການຟື້ນຟູ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ.   

ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບົດບາດຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຖືວ່າມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ. ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ​ປີ ຄັ້ງທີ່ 9 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ແມ່ນ ຂຶ້ນກັບການສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮອນ ໃນການພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ.  ຈາກສະຖານະພາບ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຂອງໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ທາງດ້ານການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາແລວເສດຖະກິດ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນ ASEAN.  ສໍາຫຼັບການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ຈີນ ໃນໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ 81% ແລະຈະເປັນທ່າແຮງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ.

 

ໃນກອງປະຊຸມ, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກອບນະໂຍບາຍຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ໂດຍກໍານົດ 10 ຈຸດໝາຍລວມ, 8 ຈຸດປະສົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາຫຼັກການຂອງນະໂຍບາຍ ໄດ້ກາຍເປັນຂອດໃຈກາງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນການໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ສະເໜີແນະໃນກອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ. ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ມີການກໍານົດ ແຜນງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ແລະ ການກະກຽມຮັບມືດ້ານຕ່າງໆ. ການປະສານສົມທົບທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການດໍາເນີນການຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ກັບ ຂະແໜງ ຍທຂ ບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສຳລັບໃນຕໍ່ໜ້າ, ກອງປະຊຸມເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເພີ້ມທະວີການຄຸ້ມຄອງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂັ້ມແຂັງ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຈະໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ ວຽກງານການສ້ອມແປງ ແລະ ການຟື້ນຟູທີ່ມີລາຄາສູງ; ປັບປຸງການຈັດສັນຂອບເຂດທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນການລົງທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ການຟຶ້ນຟູບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂຄງການໜີ້ສິນທີ່ມີຍັງມີຢູ່; ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈຕໍ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ມີຂະບວນການໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີບາດກ້າວການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ໃນຂະແໜງ ໂລຈິສຕິກ, ຄວາມປອດໄພ, ວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ສໍາລັບຊຸມຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ. ໃນຂະບວນການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນທີ່ແອອັດ, ຄຸນນະພາບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າເສັຍ. 

 

Additional information