ກອງປະຊຸມກວດກາແບບແຕ້ມເຕັກນິກ ແລະມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂົວເຫຼັກ ເບເລ່ 69 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບເລກທີ 1464/ຍທຂ ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2008 ແລະອີງຕາມໜັງສືຂອງບໍລິສັດ CAMCE ສະບັບ ເລກທີ 159/CAMCE ລົງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ. ດັ່ງນັ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2013 ກົມຂົວທາງ ຈຶ່ງໄດ້, ຈັດກອງປະຊຸມກວດກາແບບແຕ້ມເຕັກນິກ ແລະມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂົວເຫຼັກເບເລ່ 69 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ທີ່ບໍລິສັດ China CAMC Engineering Co.Ltd ໄດ້ມີການສໍາຫຼວດອອກແບບ ແລະສະເໜີກວດກາຜ່ານແບບ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິມາດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ເບີ 01 ຂອງກະຊວງ ຍທຂ.

      ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຍທຂ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຄະນະຮັບຜິດຊອບເຈລະຈາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສະໜອງຂົວເບເລ, ບັນດາພະແນກ ຍທຂ ໃນແຕ່ລະແຂວງ 17 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເລີ່ມສໍາຫຼວດ ແຕ່ປີ 2010. ສໍາເລັດການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2011 ແລະສໍາເລັດການອອກແບບລະອຽດປີ 2012. ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ ຈໍານວນຂົວທັງໝົດມີ 69 ແຫ່ງ ແຕ່ປະຈຸບັນແມ່ນຫຼຸດລົງ 21 ແຫ່ງ ເຫຼືອ 48 ແຫ່ງ. ສາມາດສັງລວມໄດ້ດັ່ງນີ້:

  • ເຂດພາກເໜືອ 8 ແຂວງ:

-    ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີ 2 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 73.15 ແມັດ.

-    ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ມີ 6 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວ 1ແຫ່ງ, ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 5 ແຫ່ງ ທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 158.49 ແມັດ.

-    ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 170.68 ແມັດ.

-    ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 247 ແມັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນທາງແຂວງໄດ້ ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດທັງ 5 ແຫ່ງແລ້ວ.

-    ແຂວງຫົວພັນ ມີ 3 ແຫ່ງ ມີໜຶ່ງແຫ່ງທີ່ກໍາລັງຈະກໍ່ສ້າງຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນ, ປະຈຸບັນຍັງ ເຫຼືອ 2 ແຫ່ງທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງມີລວງຍາວທັງໝົດ 188.97 ແມັດ.

-    ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ 3 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 146.3 ແມັດ.

-    ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີ 4 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງກໍາລັງຈະກໍ່ສ້າງ 2 ແຫ່ງ ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 2 ແຫ່ງ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 158.5 ແມັດ.

-    ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີ 5 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 286.54 ແມັດ.

  • ພາກກາງ

-    ແຂວງວຽງຈັນ ມີ 5 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດ 1 ແຫ່ງ ແລະກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ 2 ແຫ່ງ. ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອ 2 ແຫ່ງທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 231.65 ແມັດ.

-    ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີ 2 ແຫ່ງ ທາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 1 ແຫ່ງ ແລະກໍາລັງຂໍອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງເພື່ອກໍ່ສ້າງອີກ 1 ແຫ່ງ.

-    ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ມີ 4 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 103.64 ແມັດ.

-    ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີ 5 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະສ່ວນທີ່ ເຫຼືອກໍ່ໄດ້ສັນຍາກໍ່ສ້າງໝົດແລ້ວ.

  • ພາກໃຕ້

-    ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 3 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 121.93 ແມັດ.

-    ແຂວງສາລະວັນ ມີ 7 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 557.79 ແມັດ.

-    ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີ 5 ແຫ່ງ ແຕ່ທາງແຂວງໄດ້ກໍ່ສ້າງສໍາເລັດແລ້ວ 2 ແຫ່ງ, ກໍາລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ 1 ແຫ່ງ, ປະຈຸບັນຍັງເຫຼືອແຕ່ 2 ແຫ່ງທີ່ຈະມີການກໍ່ສ້າງ ຊຶ່ງມີລວງຍາວທັງໝົດ 60.96 ແມັດ.

-    ແຂວງເຊກອງ ມີ 2 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 51.81 ແມັດ.

-    ແຂວງອັດຕະປື ມີ 3 ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 170.69 ແມັດ.

ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວເປັນຂົວ ທີ່ໃຊ້ຕາມມາດຖານ AASHTO. HS20 ແລະHS15

ເປັນປະເພດຂົວເຫຼັກ HD200 ມີໜຶ່ງຄອງລົດແລ່ນ, ທີ່ມີຄວາມກ້ວາງ 4.20 ແມັດ ສ່ວນການເສີມແຮງ ແມ່ນອີງຕາມມາດຖານ ແລະລວງຍາວຂອງຊ່ວງຂົວເບເລທັງໝົດ. ປະເພດ DSR ມີ ຄວາມຍາວ 2.984.03 ແມັດ, ປະເພດ DS ມີຄວາມຍາວ 505.968 ແມັດ ແລະປະເພດ TSR ມີ ຄວາມຍາວ 179.832 ແມັດ, ສໍາລັບມູນຄ່າທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສະເໜີມາ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 58.900.000 ໂດລາສະຫະລັດ (ຂົວ 69 ແຫ່ງ) ຫຼັງຈາກການຫັກຈໍານວນທີ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວ 21 ແຫ່ງ, ຍັງເຫຼືອ 48 ແຫ່ງ ມີມູນຄ່າ 55.212.600 ໂດລາສະຫະລັດ.

Additional information