ຂ່າວພາຍໃນກະຊວງ

ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ດ້ານທຸລະກິດຂະ ແໜງນໍ້າປະປາ ກ້າວສູູ້ຄວາມຍືນຍົງ

 

ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອກໍານົດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ດ້ານທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາ ກ້າວສູູ້ຄວາມຍືນຍົງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2020 ທີ່ແຮງແຮມ ແລນມາກ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄໍາ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ພະແນກ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບັນດາທ່ານຜູ້ອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການລະດົມແນວຄວາມຄິດ ເພື່ອການກໍານົດເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນໃນການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂວງໃຫ້ແກ່ ດ້ານທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາກ້າວສູ້ຄວາມຍືນຍົງ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ສະບັບເລກທີ 191/ນຍ, ລົງວັນທີ 1/07/2005, ຈຸດປະສົງຂອງດໍາລັດສະບັບນີ້ ເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຄ້າ ໄດ້ຮັບບໍລິການທີມີຄຸນະພາບດີ ແລະ ໃນລາຄາທີ     ເໝາະສົມ, ການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ແມ່ນການດັດສົມການດໍາເນີນງານຂອງຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາ ໃນ 2 ດ້ານຄື: ດ້ານການດັດສົມທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການດັດສົມທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2019 ເພື່ອຕອບສະໜອງວິໄສທັດ “ນໍ້າປະປາ ແລະສຸ ຂາພິບານ ທີປອດໄພ, ເຊື່ອຖື ແລະ ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ສໍາລັບຫມົດທຸກຄົນ”; ຍຸດທະສາດ “ພັດທະນາ ນໍ້າປະປາ ໃຫ້ສາມາດບໍລິການ ປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງໃຫ້ໄດ້ 90% ແລະ ສຸຂາພິບານໃຫ້ໄດ້ 100% ໃນປີ 2030”; ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈສະພາບລວມຂອງຂະແໜງນໍ້າປະປາ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ໃຫ້ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດເຂົ້າໃຈຜົນການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມໝ້າທີ່, ພາລະບົດບາດຂອງກົມນໍ້າປະປາ ທີຊີ້ນໍາວຽກງານພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຂະແໜງນໍ້າປະປາເປັນຕົ້ນ: ຄະນະນໍາກະຊວງ ຍທຂ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການນໍາຂອງອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການ, ຜູ້ໄດ້ຮັບການບໍລິການ (ຜູ້ບໍລິໂພກນໍ້າ) ແລະ ສາທາລະນະຊົນ. ຜູ້ທີສົນໃຈໃນການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຂອງຜູ້ດໍາເນີນນໍ້າປະປາ, ປະເມີນຜົນການດໍາເນີນງານໂດຍນໍາໃຊ້ 23 ຕົວຊີ້ວັດໂດຍເລີ່ມຈາກ: ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານດ້ານເຕັກນິກ, ເສດຖະກິດ, ການບໍລິຫານ-ການຈັດຕັ້ງ, ການສ້າງຕາຕະລາງຄິດໄລ່, ການແຕ້ມເສັ້ນສະແດງ, ການວິເຄາະຕີລາຄາຜົນສໍາເລັດ ທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ການໃຫ້ຄໍາເຫັນສົ່ງເສີມສິ່ງທີບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍ ແລະ ປັບປຸງສິ່ງທີຄົງຄ້າງ ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ເປົ້າໝາຍ 3S.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄໍາຖາມເຈາະຈີ້ມ ເພື່ອລະດົມແນວຄວາມຄິດຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂະແໜງ ທຸລະກິດນໍ້າປະປາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສຸມສະຕິບັນຍາຊ່ວຍກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີເກີດຂື້ນ ແລະ ຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ດ້ານທຸລະກິດຂະແໜງນໍ້າປະປາກ້າວສູ່ຄວາມຍືນຍົງ, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນີນເປັນເວລາ 2 ວັນຄືວັນທີ 10-11 ທັນວາ 2020, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີດໝາຍສໍາຄັນໃນການພັດທະນາວຽກງານນໍ້າປະປາໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄຸນະພາບສູງທີສຸດ.

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ທິດສະດີການເມືອງ ແລະການປົກຄອງໄລຍະສັ້ນ 50 ວັນ ຊຸດທີ XXIII

 

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ທິດສະດີການເມືອງ ແລະການປົກຄອງໄລຍະສັ້ນ 50 ວັນ ຊຸດທີ XXIII, ໄດ້ປິດລົງໃນຕອນເຊົ້າຂອງ ວັນທີ 4 ທັນວາ 2020 ທີ່ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີສະຫາຍ ປອ ນາງ ໄກສອນ ຈັນສີນາ ຫົວໜ້າກົມ ຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາຄູອາຈານຈາກສະຖາບັນ ແລະອາຈານຮັບເຊີນ, ມີນັກຝຶກອົບຮົມ ແລະແຂກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ ທິດສະດີການເມືອງ ແລະການປົກຄອງຄັ້ງນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການຝືກມາແຕ່ວັນທີ 28 ກັນຍາ - 04 ທັນວາ 2020 ລວມເວລາທັງມົດ 50 ວັນ, ຈຶ່ງໄດ້ປິດລົງ, ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີນັກຝຶກທັງມົດ 33 ສະຫາຍ, ຍິງ 6 ສະຫາຍ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ວ່າຄະນະພັກ, ຄະນະນຳກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານທິດສະດີ ການເມືອງ-ການປົກຄອງ ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ຫຼັກແຫ່ງ ແລະພະນັກງານສືບທອດ ຂອງຕົນເປັນຢ່າງຍິ່ງ, ບັນດານັກຝຶກຈໍານວນທັງມົດແມ່ນມາຈາກ ຫ້ອງການ, ກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ພະແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງ, ຍທຂ ເມືອງ ແລະລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ.

ທາງດ້ານເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນປະກອບມີ 5 ພາກວິຊາຫຼັກ ແລະລວມທັງໝົດມີບົດຮຽນ 35 ບົດຄື: ພາກທີ 1 ພາກປັດຊະຍາ ປະກອບມີບົນຮຽນ 6 ບົດ, ພາກທີ 2 ພາກເສດຖະສາດການເມືອງ ປະກອບມີບົດຮຽນ 10 ບົດ, ພາກທີ 3 ພາກລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ ປະກອບມີບົດຮຽນ 6 ບົດ, ພາກທີ 4 ພາກບໍລິຫານສາດ ປະກອບມີບົດຮຽນ 8 ບົດ ແລະພາກທີ 5 ພາກກໍ່ສ້າງ ແລະປະຫວັດສາດພັກ ປະກອບມີບົດຮຽນ 5 ບົດ, ໃນການຂື້ນຫ້ອງສອນຄັ້ງນີ້ມີບັນດາຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມສິດສອນທັງໝົດ 33 ສະຫາຍ, ຊຶ່ງທັງໝົດແມ່ນມາຈາກ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ຄູຮັບເຊີນຈາກບັນດາກົມກອງໃນກະຊວງ ຍທຂ ມີ 5 ທ່ານ (ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ, ກົມແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື, ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ, ກົມນໍ້າປະປາ ແລະກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ), ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຢ່າງລະອຽດເຊັ່ນ: ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະບໍລິຫານຫຼັກສູດເພື່ອຊີ້ນໍາ ແລະປະສານງານລະຫວ່າງສອງສະຖາບັນ, ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງຢ່າງຈະແຈ້ງເຊັ່ນ: ຄະນະຫ້ອງ, ຄະນະໜ່ວຍ ແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບວຽກລະອຽດ, ໄດ້ມີລະບົບລາຍງານ, ສ່ອງແສງການຮໍ່າຮຽນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄປຢ້ຽມຊົມ ແລະຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍແຫ່ງເຊັ່ນ: ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ ການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກໄດ້ຮໍ່າຮຽນທາງດ້ານທິດສະດີແລ້ວ ກໍຍັງມີການໄປຢ້ຽມຢາມ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ມີທັງການເຄື່ອນໄຫວສ້າງກິດຈະກໍາທາງດ້ານກິລາ, ສິນລະປະ ແລະອອກແຮງງານອານາໄມລວມ, ນັ້ນໝາຍວ່າຮໍ່າຮຽນໄປພ້ອມສ້າງບັນຍາກາດຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນໄປນໍາ, ນັກຝຶກໄດ້ຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ ກັບໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມຮຽນດ້ວຍກັນ ແລະກັບບັນດາຄູອາຈານອີກດ້ວຍ.

ໃຫ້ກຽດມອບໃບຢັ້ງຢືນການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ສະຫາຍ ປອ ນາງ ໄກສອນ ຈັນສີນາ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ, ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ແລະໃນຕອນທ້າຍຂອງພິທີ ໄດ້ຮັບຟັງຄໍາໂອ້ລົມ ແລະທິດຊີ້ນໍາຈາກ ສະຫາຍ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ແລະສະຫາຍກໍ່ໄດ້ກ່າວປິດພິ ທີຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ.

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງການການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2020 ທ່ານ ບຸຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ອາດິດລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາໂຄງງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການມອບ-ຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍເດືອນທັນວານີ້.

ໃນໂອກາດນີ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາເສັ້ນທາງ, ຫ້ອງຄວບຄຸ້ມບັນຊາ, ຂົວ ແລະ ສະຖານີເກັບເງິນຕາມຈຸດຕ່າງໆເຊັ່ນ:  ສະຖານີເກັບເງິນ 8 ແຫ່ງ(ເປັນຕົ້ນ: ສະຖານີເກັບເງິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນາຊອນ, ບ້ານບົວ, ສະກ້າ, ໂພນໂຮງ, ຫີນເຫີບ, ນໍ້າງື່ມ ແລະ ສະຖານີເກັບເງິນວັງວຽງ) ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ເສັ້ນທາງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ໄດ້ສຳເລັດ 99% ເຫຼືອພຽງການອະນາໄມ ໃສ່ປ້າຍ ແລະ ປັບປຸງບາງຈຸດຕື່ມ ກໍຈະສຳເລັດ 100% ຄາດວ່າຈະສາມາດຈັດພິທີມອບ-ຮັບໂຄງການໃນທ້າຍເດືອນ ທັນວາ 2020 ນີ້ ແລະ ໃນການລົງກວດກາຄັ້ງນີ້ ທາງຄະນະທີ່ໄດ້ລົງມາກວດກາກໍໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຜູ້ຮັບເໝົາໂຄງການ ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ວຽກທີ່ຍັງເຫຼືອໃຫ້ສຳເລັດທັນຕາມເວລາທີກຳນົດ ເພື່ອເປັນການກະກຽມໃຫ້ກັບການຈັດພິທີມອບ-ຮັບໂຄງ ການດັ່ງກ່າວ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊັນສັນຍາສຳປະທານໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ2018 ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດ 99% ເຊິ່ງໂຄງການໄດ້ກໍ່ສ້າງສຳເລັດກ່ອນສັນຍາ 5 ເດືອນ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງທໍ່ລອດທາງ 100%, ການກໍ່ສ້າງຂົວໄດ້ 100%, ການກໍ່ສ້າງອຸໂມງ 100%, ຊຶ່ງຄວາມຍາວອຸໂມງເບື້ອງຂວາ 845 ແມັດ ແລະ ເບື້ອງຊ້າຍ 875 ແມັດ, ການກໍ່ສ້າງຊັ້ນພື້ນທາງສຳເລັດ 100%, ການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງຂົ້ວຊັ້ນ 1 ສຳເລັດ 100 %, ແລະ ຂົ້ວຊັ້ນທີ 2 ສຳເລັດ 100%, ການແຕ້ມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງຈະລາຈອນສຳເລັດ 98%, ການຕິດຕັ້ງລະບົບເກັບເງິນສຳເລັດ 95%, ການຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມກວດກາສຳເລັດ 95% ການຕິດຕັ້ງປ້າຍສັນຍານຈະລາຈອນສຳເລັດ 98%, ການສ້ອມແປງບາງຈຸດທີ່ເປ່ເພສຳເລັດ 98% ແລະ ການກໍ່ສ້າງລະບົບຕ້ານຕາຝັ່ງເຈື່ອນສຳເລັດ 98% ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບພິທີມອບຮັບ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ໃນທ້າຍເດືອນທັນວານີ້.

ສຳລັບເສັ້ນທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 109,10 ກິໂລແມັດ, ຕັດຜ່ານ 4 ເມືອງຄື: ເມືອງນາຊາຍທອງ, ເມືອງໂພນໂຮງ, ເມືອງຫິນເຫີບ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ. ຄວາມກວ້າງຂອງທາງ 23 ແມັດ ອອກແບບໂດຍມາດຕະຖານເຕັກນິກທາງດ່ວນ ສປ ຈີນ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກຂອງອາຊຽນເປັນພື້ນຖານ ມີອຸໂມງ 1 ແຫ່ງ, ຂົວ 45 ແຫ່ງ ຍາວທັງໝົດ 2.408 ແມັດ; ຄວາມໄວອອກແບບ 100 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຕອນທາງດັ່ງກ່າວປະກອບມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດ 7 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີເກັບເງິນ 8 ແຫ່ງ ( ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບ້ານນາຊອນ, ບ້ານບົວ, ບ້ານສະກ້າ ໂພນໂຮງ, ຫີນເຫີບ, ນໍ້າງື່ມ ແລະ ວັງວຽງ) ຈຸດພັກລົດມີ 2 ຈຸດ, ສູນຄວບຄຸມ 2 ບ່ອນ ແລະ ສູນສ້ອມແປງ 2 ບ່ອນ ລົງທຶນທັງໝົດ 1.293 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນການເກັບຄ່າຜ່ານທາງນັ້ນສຳລັບລົດທົ່ວໄປແມ່ນເກັບໃນລາຄາ  0,06 ໂດລາຕໍ່ກິໂລແມັດ,  ສ່ວນປະເພດລົດບັນທຸກແມ່ນຈະມີເຄື່ອງຕິດຊັງນໍ້າໜັກ ເກັບຕາມການຄິດໄລ່ຂອງນໍ້າໜັກ, ສ່ວນປະເພດພາຫະນະທີ່ບໍ່ສາມາດຂຶ້ນໄປນຳໃຊ້ໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນພາຫະນະທີມີແຮງຈັກຕໍ່າກ່ວາ 350 ຊີຊີ.

ກອງປະຊຸມ ລິ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ

     ກອງປະຊຸມ ລິ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກ ນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (PPP) ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະ, ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2020  ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາສະຫງົບ, ມີບັນທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວ ໜ້າກົມຂົນສົ່ງ,  ຮອງພະແນກ ຈາກກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄະນະອໍານວຍການກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະ ແລະ ບໍລິສັດ Hytera ການສື່ສານ ຈໍາກັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ລິ່ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP, ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການ ຂອງ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 792/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2020 ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດຄໍາໄພຊະນະ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ Hytera ການສື່ສານ ຈໍາກັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແບບລະອຽດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ແບບຄົບວົງຈອນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP

     ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ໂຄງການທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສຶກສາ ລະອຽດ ໃນການລົງທືນ ໃນຮູບແບບການລົງທືນຮ່ວມ ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ PPP. ສະນັ້ນເພື່ອເປັນການລິ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການ ກໍ່ຄືຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອແຈ້ງ ຕໍ່ ບັນຂະແໜງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແບບແຜນ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມທັງສະເໜີຂໍຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນ ມີລາຍລະອຽດ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ຊຶ່ງປະກອບມີ:

  1. ເນື້ອໃນ ຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU ສະບັບວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 ນໍາສະເໜີ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທືນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ;
  2. ກອບໜ້າວຽກ (TOR) ແລະ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ
  3. ນໍາສະເໜີ ຮູບແບບການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແບບທັນສະໄໝ ໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ ຄໍາໄພຊະນະຈໍາກັດ.

     ສະນັ້ນຈິ່ງຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານເອົາໃຈໃສ່ໃນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການສຶກສາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ ຊຶ່ງການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືອັນສໍາຄັນໃນການຍົກລະດັບ ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງພາກລັດ ກໍ່ການຄຸ້ມຄອງຍານພາຫະນະ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີໃບໜ້າໃໝ່ທີທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.

Additional information