ກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2014

ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົກປີ 2013-2014 ແລະທິດທາງແຜນການສົກປີ 2014-2015 ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2014, ວັນທີ 8-9/01/2015 09 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄນແຜນການ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການເພີ້ມແຫລ່ງລາຍຮັບແລະການຈັດສັນງົບປະມານຂອງ ກບທ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວ-ທາງ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນຂອງທາງ 06 ມັງກອນ 2015
ການກໍານົດລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ທາງນໍ້າ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງການບູລະນະຮັກສາທາງຫຼວງ 4 ເຂດ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຜັງເມືອງ ແລະ ການປຸກສ້າງ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມອງລົດບັນທຸກໜັກ 06 ມັງກອນ 2015
ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນພາຫະນະ, ການພິມໃບທະບຽນ ແລະ ໃບຂັບຂີ່ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການຈາລະຈອນແອອັດ ແລະ ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບບັນດາລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງຂະແໜງ ຍທຂ 06 ມັງກອນ 2015
ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ, ການຍົກລະດັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານ ຍທຂ 06 ມັງກອນ 2015

Additional information