ຊາວໜຸ່ມຫ້ອງການແຂ່ງຂັນກິລາ

ໃນວັນທີ 24/4/2012 ທີ່ຜ່ານມາຊາວໜຸ່ມຫ້ອງການກະຊວງ ຍທຂ ກັບ ຊາວໜຸ່ມກົມເຄຫາຜັງເມືອງ

Additional information