ຂ່າວຕ່າງແຂວງ

ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ແຂວງອັດຕະປື

 

 

 

 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງລັດຄັ້ງທີ VII, 2011-2015 ໂດຍສະ ເພາະການປັບປຸງແຜນນະໂຍບາຍ ຫັນ ສປປ ລາວ ຈາກປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປັນປະ ເທດບໍລິການທາງຜ່ານ ເພື່ອນໍາພາປະເທດ ອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດແຜນພັດທະນາ ບັນດາສະໜາມບິນໃນທົ່ວປະເທດ, ໃນນີ້     ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ, ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ແຂວງອັດຕະປື ແລະບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ໃນໄລຍະຍາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ ບໍລີສັດທີ່ປຶກສາ ADCC, ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ເປັນຜູ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ໃນມູນຄ່າຕາມສັນຍາແມ່ນ 36.194.537 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊີ່ງເປັນເງິນກູ້ຢືມຈາກບໍລິສັດຮຸ້ນສ່ວນ ຮວ່າງແອງຢາລາຍ. ມີໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ທັງໝົດ 24 ເດືອນ, ໂດຍຈະສໍາເລັດ ໃນວັນທີ 10 ພືດສະພາ 2015.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ນີ້ກໍ່ສ້າງຕາມມາດຕະຖານ ຂອງກົມການບິນພົນລະເຮືອນວາງອອກ (MOS 2009) ແລະມາດຖານສາກົນ (ICAO) ຄື: ເປັນສະໜາມ ບິນປະເພດ 3C (Aerodrome code 3C) ຊຶ່ງສາມດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດ 70-100 ບ່ອນນັ່ງ ເຊັ່ນ: ເຮືອບິນ ATR 72, Fokker 70, MA-60. Fokker-100 ຫຼືທຽບເທົ່າ.

      ບັນດາໜ້າວຽກຂອງໂຄງການປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຄື: ກໍ່ສ້າງທາງແລ່ນຂື້ນ-ລົງ (Runway) ມີຂະໜາດ 1850x30 ມ, ປູຢາງຂົ້ວໜາ 15ມຊ, ບ່າທາງແລ່ນຂື້ນ-ລົງ (RWY Shoulder) ກ້ວາງ​ເບື້ອງລະ 3ມ, ປູຢາງຂົ້ວໜາ 10ຊມ, Stop way ມີຂະໜາດເບື້ອງລະ 36x60ມ, RESA ມີຂະໜາດເບື້ອງລະ 300x150ມ, Runway Strip ມີຄວາມກ້ວາງ 150ມ. ການກໍ່ສ້າງທາງແວ່ (Taxiway) ສໍາລັບການກໍ່ສ້າງທາງແວ່ດັ່ງກ່າວ (TWY Asphalt Concrete Pavement) ມີຂະໜາດ 282x18ມ, ປູຢາງຂົ້ວໜາ 15 ຊມ. ບ່າທາງແວ່ກ້ວາງ (TWY Shoulder) ເບື້ອງລະ 3.5ມ, ປູຢາງຂົ້ວໜາ 10ຊມ.

ກໍ່ສ້າງລານຈອດເຮືອບິນ (Apron) ມີຂະໜາດ 110x100ມ ປູຢາງຂົ້ວໜາ 15ຊມ, ບ່າລານຈອດເຮືອບິນ (Apron shoulder) ເບື້ອງລະ 3.5ມ, ປູຢາງຂົວໜາ 10ຊມ. ກໍ່ສ້າງອາຄານຜູ້ໂດຍສານ (Passenger Termimal Building) ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 4325 ຕາແມັດ, ເປັນອາຄານ 2 ຊັ້ນ.

ກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງສະໜາມບິນ ມີເນື້ອທີ ທັງໝົດ 600 ຕາແມັດ, ຢູ່ພາຍໃນຕຶກອາຄານຜູ້ໂດຍສານສະໜາມບິນ, ກໍ່ສ້າງສະຖານີດັບເພີງ ແລະສະຖານີບໍລິການພາກພື້ນດິນ ມີເນື້ອທີອາຄານລະ 2720 ຕາແມັດ, ລວມທັງຫ້ອງພັກ ແລະບ່ອນໄວ້ພາຫະນະເຊິ່ງມີເນື້ອທີ 589 ຕາແມັດ ແລະເດີ່ນຂອງສະຖານີບໍລິການພາກພື້ນດິນ ມີເນື້ອທີ 2131 ຕາແມັດ.

ນອກນັ້ນຍັງມີການກໍ່ສ້າງ ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ, ສະຖານີແຈກຈ່າຍໄຟຟ້າ, ກໍ່ສ້າງລະບົບລະບານນໍ້າຢູ່ສະໜາມບິນ, ກໍ່ສ້າງຮົ້ວອ້ອມສະໜາມບິນ, ກໍ່ສ້າງທາງອອກສະໜາມບິນ, ວິທະຍຸຊ່ວຍການບິນ ແລະກໍ່ສ້າງ ລະບົບໄຟຟ້າຢູ່ສະໜາມບິນ.

      ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ແຂວງອັດປື, ມາຮອດວັນທີ 31 ທັນ ວາ 2013, ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 37.04%, ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ວາງໄວ້ 24.40%, ລື້ນຄາດໝາຍ 12.64%.

 

# ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ 28/02/2014

 

   ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ມີຄວາມຄືບໜ້າໄປຫຼາຍ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມສັນຍາ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2013 ມາເຖິງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2014 ຜ່ານມານີ້, ສາມາດ ປະຕິບັດວຽກການກໍ່ສ້າງສໍາເລັດທັງໝົດໄດ້ 39.67% ຕາມແຜນການແມ່ນ 33.98%, ທຽບໃສ່ແຜນການ ແມ່ນລື່ນຄາດໝາຍ 5.69%.

 

      ວຽກຂົນວັດສະດຸດິນຖົມມາເກັບໄວ້ບໍ່ດິນກໍ່ສ້າງໄດ້ 7.55%, ວຽກກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນສໍາເລັດ 8.65%, ວຽກກໍ່ສ້າງອາຄານຜູ້ໂດຍສານສໍາເລັດ 11.35%, ວຽກກໍ່ສ້າງຫໍບັນຊາການບິນສໍາເລັດ 1.08%, ວຽກກໍ່ສ້າງສະຖານີເກັບມ້ຽນພາຫະນະຮັບໃຊ້ສະໜາມບິນກໍ່ສ້າງໄດ້ 0.71%, ວຽກກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ, ລານ ຈອດລົດ, ໂຄງລ່າງຕ່າງໆນອກອາຄານສະໜາມບິນ 0.45%, ວຽກກໍ່ສ້າງສະຖານນີໄຟຟ້າ ແລະລະບົບ ໄຟ 2.13%, ວຽກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າໃຊ້ໄດ້ 0.06%, ວຽກກໍ່ສ້າງທາງເຂົ້າສະໜາມບິນສໍາເລັດ 0.93%, ວຽກກໍ່ສ້າງລານຈອດລົດສະໜາມບິນກໍ່ສ້າງໄດ້ 0.52%, ວຽກກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບໍລິການສະໜາມບິນກໍ່ສ້າງ ໄດ້ 0.41%, ວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບລະບາຍນໍ້າໄດ້ 2.64%, ວຽກກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟສະໜາມບິນ, ວຽກກໍ່ສ້າງ ສູນໄຟຟ້າສະໜາມບິນ ແລະວຽກກໍ່ສ້າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມໄດ້ 0.00%, ວຽກກໍ່ສ້າງສະຖານີວິທະຍຸໄດ້ 0.012%, ວຽກກໍ່ສ້າງຮົ້ວອ້ອມສະໜາມບິນໄດ້ 1.61% ແລະວຽກຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ສະ  ໜາມບິນໄດ້ 1.52%.

 

      ໃນນັ້ນມີການກໍ່ສ້າງຫໍບັນຊາການບິນລວມມີ: ຫ້ອງບັນຊາການບິນ, ຕິດແກ້ວ, ຕິດພີມກັນແສງ, ທາສີ ແມ່ນສໍາເລັດ 70% (ບໍ່ນັບວຽກຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ), ວຽກການກໍ່ສ້າງອາຄານບໍລິການສໍາລັບສາຍ ການບິນກໍ່ສ້າງໄດ້ 70%, ວຽກການກໍ່ສ້າງສະຖານີດັບເພີງ, ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງ ແລະຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າ ພາຍໃນອາຄານ ກໍ່ສ້າງໄດ້ 45% (ບໍ່ນັບວຽກງານຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ). ນອກຈາກ​ໜ້າວຽກ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິ່ງ​ແລ້ວ ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ຂໍ້​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິ​ບັດ​ໂຄງການ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຊວງ ​ເດືອນມັງກອນ-​ເດືອນກຸມພາ 2014 ​ແມ່ນປີ​ໃໝ່​ຂອງ​ຊາວຫວຽດນາມ, ກຳມະກອນ ​ແລ​ະ ວິຊາ​ການ​ໂຄງການ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຄົນຫວຽດນາມ, ດັ່ງ​ນັ້ນ ກ່ອນ​ຮອດ​ປີ​ໃໝ່​ເຂົ້າ​ເຈົ້າຈິ່ງ​ໄດ້​ລາ​ພັກ​ເພື່ອັບ​ຖິ່ນ​ຖານ​ບ້ານ​ເກີ​ດ ​ເຮັດ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກງານການ​ກໍ່ສ້າງພົບ​ຄວາ​ມຫຼ້າ​ຊ້າ. ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກ​ງານສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ແຜນ ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້​ທາງ​​​ໂຄງການພວກ​ເຮົາ​ກໍ່​ມີ​ແຜນ​ວຽກ​ທີ​ປະຕິບັດໃນ​ເດືອນ​ຕໍ່​ໄປ​: ສືບ​ຕໍ່ຂົນວັດສະດຸດິນຖົມ​ເພື່ອມາເກັບໄວ້​ໃນ​ສະໝານ​ກໍ່ສ້າງ​ສະໜາມ​ບິນ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງ​ວຽກ​ດິນ​ຖົມ​ຢູ່​ທາງ​ແລ່ນ​ຂື້ນ-ລົງ, ທາງ​ແວ່ ​ແລະ  ລານ​ຈອດ​ເຮືອບິນ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງອາຄານຜູ້ໂດຍສານ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງຫໍບັນຊາການບິນ; ສືບ​ຕໍ່ອາຄານ​ບໍລິການ​ສຳລັບ​ສາຍ​ການບິນ; ສືບ​ຕໍ່ວຽກ​ງານ​ກໍ່ສ້າງ​ສະຖານີ​ດັບ​ເພີງ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ເຂົ້າ​ສະໜາມ​ບິນ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງ​ລະບົບ​ນ້ຳ​ໃຊ້; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງສະຖານີ​ໄຟຟ້າ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ສະຖາ ນີ​ວິທະຍຸ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງລະບົບ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ອອກ​ຈາກ​ສະໜາມ​ບິນ; ສືບ​ຕໍ່ກໍ່ສ້າງຮົ້ວ​ອ້ອມ​ສະໜາມ​ບິນ.

 ອຸປະຕິເຫດຂົວເບເລ ນ້ຳພະນາຍ ທາງເລກ 10 ຫັກ

               ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2014, ເວລາ 04:00 ​ໂມງ​ເຊົ້າ ​ໄດ້​​ເກີດມີ​ອຸປະຕິ​ເຫດຂົວ​ເບ​ເລ ນ້ຳພະນາ​ຍຫັກ ຢູ່ລະຫວ່າງເຂດບ້ານເກີນໃກ້ກັບທາງ 3 ແຍກ ມຸ່ງໜ້າໄປທາງໂຮງຮຽນສ້າງຄູບ້ານເກີນ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ເຫດດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນ ຍ້ອນມີລົດບັນທຸກໜັກ ທີ່ຂົນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄອບຄົວ ແລ່ນຜ່ານຂົວດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງພໍມາຮອດກາງ​ຂົວ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຂົວດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຫັກທັນທີ ແຕ່ໂຊກດີບໍ່ມີຜູ້ ໄດ້ຮັບ ບາດເຈັບສາຫັດ. ຂົວຫັກ ເປັນເຫດການໜຶ່ງທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍຢູ່ໃນບ້ານເຮົາ, ໃນໄລຍະເດືອນດຽວກັນນີ້ໄດ້ ເກີດເຫດ ຂົວຫັກສອງຄັ້ງຕິດຕໍ່ກັນ, ອັນສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະລໍາຄານໃຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້​ໃຊ້​ລົດໃຊ້ຖະໜົນຜ່ານໄປມາຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນັ້ນ, ເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຂັບຂີ່ ຍັງລ່ວງລະເມີດ ຕໍ່ລະບຽບການທີ່ວາງໄວ້, ເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫລາຍກ່ວາ ສ່ວນລວມ, ທັ້ງໆທີ່ມີບ່ອນກວດກາ ຊັ່ງນໍ້າໜັກ ຢູ່ຫລາຍບ່ອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ ປະຈຸບັນ​ເຈົ້າໜ້າທີ ກ່ຽວຂ້ອງພວມ​ເລັ່ງກວດສອບ ແລະ ຊອກຫາສາເຫດ ທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່​ເກີດ​ຂື້ນ ວ່າເປັນ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ​ກັນ​ແທ້. ​

ພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງປູຢາງສອງຊັ້ນ 3 ເສັ້ນ ທາງ ພາຍໃນແຂວງ ໄຊສົມບູນ ທີ່ສະໂມສອນ ເມືອງອານຸວົງ

​      ໃນ​ວັນ​ທີ 03 ກຸມ​ພາ 2014 ທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ ​ເມືອງ​ອານຸວົງ ​ແຂວງ ​ໄຊ​ສົມບູນ ​ໄດ້​ຈັດ​ພິທີ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ໂຄງການ​ກໍ່​ສ້າງທາງ​ປູຢາງ​ສອງ​ຊັ້ນ 3 ​ເສັ້ນ​ທາງ ພາຍ​ໃນ​ແຂວ​ງ ​ໄຊ​ສົມບູນ, ​ໂດຍ​ເປັນ​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທ່ານ ດຣ. ສົມບັດ ​ເຢຍລີ​ເຮີ ເລຂາ​ພັກ​ແຂວງ, ​ເຈົ້າ​ແຂວງ​ໆ ​ໄຊ​ສົມບູນ, ທ່ານ ດຣ. ຄໍາ​ລຽນ  ພົນ​ເສນາ ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າການ ກະຊວງ ​ແຜນ​ການ ​ແລະ ການ​ລົງທຶນ, ທ່ານ ຮອງ​ເຈົ້າ​ແຂວງ,​ ທ່ານ​ ເຈົ້າ​ເມືອງ ອ້ອມ​ຂ້າງ ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມບູນ, ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ​ກະຊວງ, ຫົວໜ້າ​ກົມ, ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ,​ ຮອງພະ​ແນ​ກ, ບັນດາ​ບໍລິສັດຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ, ບໍລິສັດ​ທີ່​ປືກສາ​ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ບັນດາ​ແຂ​ກທີ່​ຖືກ​ເຊີນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ພ້ອມພຽງ. ​ໃນ​ພິທີ​ດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ​ໄຊ​ສົມ​ພັນ ລື​ເຕັງ​ເບຼຍຈື່ ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ແຂວງ​ໄຊ​ສົມບູນ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບ ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ດັ່ງກ່າວ ​ໂດຍ​ປະຕິບັດ​ຕາມ ​ໃບມອບ​ສິດຂອງ​ທ່ານ​ຮອງ​ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ​ເລກທີ 14/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 22 ມັງກອນ 2014, ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ມອບ​ສິດ ​ໃຫ້​ແຂວງ ​ໄຊ​ສົມບູນ ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ 3 ​ເສັ້ນ​ຄື: ​

1) ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເສັ້ນທາງ​ແຕ່​ ບ້ານຜາ​ສະຫງົບ ​ເມືອງ​ອານຸວົງ ຫາ ບ້ານວຽງ​ທອງ ​ເມືອງ​ທ່າ​ໂທມ ​ແຂວ​ງ ໄຊ​ສົມບູນ, ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 50.012 ກມ,​ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂົວ​ເບ​ຕົງ 4 ​ແຫ່ງ, ລວງ​ຍາວ​ທັງ​ໝົດ 267.00 ​ແມັດ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ລວມມີ​ຂົວ​ນ້ໍາ​ງຽບ ຍາວ 165 ​ແມັດ, ບໍລິສັດ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ກໍ່ສ້າງ ​ແມ່ນ ບໍ​ລີ​ສັດ ທະວິ​ໂຊກ ພັດທະນາ​ກໍ່ສ້າງ​ຈໍາກັດ, ມູນ​ຄ່າ​ລວມຂອງ​ໂຄງການ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ : 356,897,819,658 ກີບ (ສາມ​ຮ້ອຍ​ຫ້າ​ສິບ​ຫົກ​ຕື້ ​ແປດ​ຮ້ອຍ​ເກົ້າ​ສິບ​ເຈັດ​ລ້ານ ​ແປດ​ແສນ​ສິບ​​ເກົ້າ​ພັນ ຫົກ​ຮ້ອຍ​ຫ້າ​ສິບ​ແປດ​ກີບ).

2) ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ແຕ່ ບ້ານ​ພູ​ຫົວຊ້າງ ຫາ ບ້ານ​ອ່າວ​ໃຕ້ ​ເມືອງ​ອານຸວົງ ​ແຂວງ ​ໄຊ​ສົມບູນ, ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 30.50 ກມ, ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂົວ​ເບ​ຕົງ 2 ​ແຫ່ງ, ລວງ​ຍາວ​ທັງ​ໝົດ 55.60 ​ແມັດ, ບໍລິສັດ​ຜູ້​ຮັບ​​ເໝົາ​ກໍ່​ສ້າງ ​ແມ່ນ ບໍລິສັດ ຫຼັກ​ໄຊ ກໍ່ສ້າງ​ຂົວ​ທາງ ຈໍາກັດ​ຜູ້ດຽວ, ມູນ​ຄ່າ​ລວມຂອງ​ໂຄງການ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ : 263,360,699,113 ກີບ (ສອງ​ຮ້ອຍ​ຫົກ​ສິບ​ສາມ​ຕື້ ສາມ​ຮ້ອຍ​ຫົກ​ສິບ​ລ້າ​ນ ຫົກ​ແສນ​​ເກົ້າ​ສິບ​ເກົ້າ​ພັນ ໜື່ງຮ້ອຍ​ສິບ​ສາມ​ກີບ).

3) ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເສັ້ນທາງ​ແຕ່​ ຂົວ​ນ້ໍາ​ຍ້ອນ ຫາ ບ້ານລ້ອງ​ແຈ້ງ ​ເມືອງ​ລ້ອງ​ແຈ້ງ ​ແຂວ​ງ ໄຊ​ສົມບູນ, ມີ​ຄວາມ​ຍາວ 40.00 ກມ,​ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຂົວ​ເບ​ຕົງ 3 ​ແຫ່ງ, ລວງ​ຍາວ​ທັງ​ໝົດ 100.00 ​ແມັດ, ບໍລິສັດ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ກໍ່ສ້າງ ​ແມ່ນ ບໍ​ລີ​ສັດ ປັນຍາ​ທິລາດ ກໍ່ສ້າງ​​ເຄຫາ ຂົວ​ທາງ ​ແລະ ຊົນລະປະທານ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ມູນ​ຄ່າ​ລວມຂອງ​ໂຄງການ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ : 304,021,124,360 ກີບ (ສາມ​ຮ້ອຍ​ສີ່ຕື້ ​ຊາວ​ເອັດ​ລ້ານ ໜື່ງ​ແສນ​ຊາວ​ສີ່ພັນ ສາມ​ຮ້ອຍ​ຫົກ​ສິບ​​ກີບ). ​ ສາມໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ກໍານົດ​ການ​ກໍ່ສ້າງ 24 ​ເດືອນ, ໝາຍວ່າ​ໃຫ້​ແລ້ວກ່ອນ​ວັນ​ທີ 31 ທັນວາ ປີ 2015 ນັບ​ແຕ່​ມື້​ເຊັນ​ສັນຍາ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ. ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ 3 ​ເສັ້ນ​ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນີ້ ​ແມ່ນ ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ວິ​ສາວະ​ກໍາ ຄົມມະນາຄົມ ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ປືກສາ ​ແລະ ​ເປັນ​ຜູ້​ຕິດຕາມ​ຄອບ​ຄຸມ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ທັງ​ໝົດ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານ ຍທຂ ປະຈໍາປີ 2012-2013 ແລະວາງທິດທາງແຜນການສົກປີ 2013-2014 ຂອງແຂວງອັດຕະປື

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງສະບັບເລກທີ 1576/ຈຂ.ອປ, ລົງວັນທີ 27 ທັນວາ, ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດໃຫ້ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ເປີດກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບປະວຽກງານປະຈໍາສົກ 2012-2013. ມາໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຂອງພະແນກ ຍທຂ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຂື້ນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ຄໍາພອຍ ໜອງເມືອງຊໍາ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື, ມີແຂກເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະຫ້ອງການ ຍທຂ ຈາກ 5 ຕົວເມືອງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 44 ຄົນ.

      ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບລາຍງານຕີລາຄາຄືນ ກ່ຽວກັບວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ທີ່ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ແລະວາງທິດທາງ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າດັ່ງນີ້:

1. ວຽກຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ການເມືອງແນວຄິດ. ໃຫ້ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມ ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ, ວຽກງານ ນະໂຍບາຍ, ການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນໃຫ້ເປັນປຶກແຜ່ນ, ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊືມມະຕິຕ່າງໆ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງຂື້ນໄປ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັບຟັງປະຖະກະຖາເລົ່າມູນເຊື່ອປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ແລະບັນດາມະຕິເອກະສານ ຕ່າງໆ ເປັນປົກກະຕິ. ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເກັບກໍາສະພາບແນວຄິດຄວາມມຸ້ງມາດປາດຖະໜາ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະແກ້ ໄຂໃຫ້ທັນການ ເພື່ອຕ້ານປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.

2. ດ້ານວຽກງານຈັດຕັ້ງບໍລິຫານ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານໃໝ່ ຂອງ ເມືອງເປົ້າໝາຍ 3 ສ້າງ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມການເລື່ອນຊັ້ນ-ຂັ້ນໃຫ້ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ ເປັນປົກກະຕິໃນແຕ່ລະງວດ, ດ້ານວຽກງານນະໂຍບາຍ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານປະຈໍາການ ແລະພະນັກງານເບ້ຍບໍານານທີ່ເຈັບເປັັນ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ບົນພື້ນຖານຂອງພະແນກວາງໄວ. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະສັງລວມຜົນງານ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະຕິດ ຕາມບັນດາ ໂຄງການ, ຜົນສໍາເລັດ ຂອງໂຄງການ ເພື່ອຍ້ອງຍໍລວມໝູ່ ແລະບຸກຄົນ.

3. ວຽກງານປັບປຸງກົງຈັກການ ຈັດຕັ້ງ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ຂອງຂະແໜງ ການພາຍໃນ, ສົບທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຊັບຊ້ອນພະນັກງານ ເຂົ້າໃນ ໂຄງປະກອບຂອງພະແນກ ແລະຫ້ອງການ.

4. ວຽກງານກວດກາ ສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດກາຕາມຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ ລັດ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ທີ່ຄະນະພັກເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ມີດ້ານດີ, ດ້ານອ່ອນຄືແນວໃດ, ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊືມ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນພະແນກ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມກວດ ກາບັນດາ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພາຍໃນແຂວງ, ສືບຕໍ່ປະສານງານກັບໂຄງການ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ຕິດຕາມໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງພາຍໃນແຂວງ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດ ແລະສືບຕໍ່ຕິດຕາມການກໍ່ສ້າງ ສໍານັກງານອົງການ ແລະທີ່ພັກອາ ໃສພາຍໃນແຂວງ .

5. ດ້ານວຽກງານນິຕິກໍາ ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະຍາວ, ຂື້ນແຜນໃສ່ວຽກງານກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ, ສືບຕໍ່ເກັບກໍາສະຖິຕິດ້ານວຽກງານຂົວທາງ, ດ້ານວຽກງານຂົນສົ່ງ ແລະການຄຸ້ມຄອງເຄຫາຜັງເມືອງ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ.

6. ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງທາງບົກ-ທາງນໍ້າ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ກໍ່ສ້າງທີ່ຍັງບໍ່ທັນສໍາເລັດຄື: ເສັ້ນທາງ 9004 ແຍກ ທາງ 18 A ບ້ານຫີນລາດ-ຕາມໍຢອດ-ຊາຍແດນຈໍາປາສັກ, ທາງ 9037 ແຕ່ແຍກ 18 B - ບ້ານສະແຄະ, ທາງ 9001 ແຕ່ແຍກ 18 B - ບ້ານຈະເລີນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ທາງ 9045 ແຕ່ແຍກທາງ 18 B - ບ້ານວັງຕັດ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງທາງເທດສະບານແຂວງ ແລະເມືອງພູວົງ, ສືບຕໍ່ວຽກສ້ອມແປງປົກກະຕິ ແລະຟື້ນຟູເສັ້ນ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ທາງແຂວງ ແລະທາງຊົນນະບົດຕາມການເສຍຫາຍຕົວຈິງ, ສືບຕໍ່ກະກຽມວຽກໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1J ເມືອງສາມັກຄີໄຊ - ຊາຍແດນກໍາປູເຈຍ.

7. ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງເຄຫາຜັງເມືອງ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ວຽກເຄຫະສະຖານ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ ເອກະ ສານ ທາງດ້ານນິຕິກໍາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນກົດໝາຍຜັງເມືອງ, ໃບອະນຸຍາດການປຸງສ້າງອາຄານຕ່າງໆ, ຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນ ໃນການ ສໍາຫຼວດອອກແບບເຄຫາສະຖານ ແລະການຄຸ້ມຄອງສະຖາປັດຕະຍາກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ, ວຽກ ຜັງເມືອງ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ສຶບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ການປຸກສ້າງໃນເທດສະບານແຂວງ ແລະ 5 ຕົວເມືອງ ພ້ອມທັງມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ຍທຂ ແຕ່ລະເມືອງ, ສືບຕໍ່ສ້າງແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງເຄຫາຜັງເມືອງ ແລະແຜນການລົງທືນ ເພື່ອການພັດທະນາຕົວເມືອງ ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ໃຫ້ສໍາເລັດ, ສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດຜົນກະທົບສຶ່ງແວດລ້ອມຈາກ ການກໍ່ສ້າງ ໃນເທດສະບານແຂວງ.

8. ວຽກງານນໍ້າປະປາ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ຄວບຄຸມຄວາມສະອາດຂອງນໍ້າ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະຮັບປະກັນການ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງ ການກໍ່ສ້າງນໍ້າປະປາ ສຸຂະພິບານ ຕົວເມືອງນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ສືບຕໍ່ສ້ອມແຊມ ອ່າງນໍ້າ ບ້ານທ່າຫີນ ທີ່ເກີດການຮົ່ວໄຫຼໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ອ່າງນໍ້າປະປາ ເມືອງຊານໄຊ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນ ເດືອນ 2/2014.

9. ດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ ສືບຕໍ່ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ ລາຄາຂົນສົ່ງ ໂດຍສານພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ເໝາະສົມ ແກ່ສັງຄົມ, ເວລາ ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟມີການເໜັງຕີງ, ຕິດຕາມ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງກວດກາລົດຂົນ ສົ່ງສິນຄ້າ ແລະໂດຍສານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ສາຍທາງຂົນສົ່ງໂດຍສານກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ, ປັບປຸງລະບຽບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ.

      ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມ ທ່ານ ທ່ານ ຄໍາພອຍ ໜອງເມືອງຊໍາ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງອັດຕະປື ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແກ່ວຽກງານ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ຂອງແຂວງ ເພື່ອຮັບ ປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການສົກປີ 2013-2014 ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມ ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍວາງໄວ້ ໃຫ້ເກີດ ປະໂຫຍດສູງສຸດ ຕໍ່ປະເທດຊາດ ກໍຄືຕໍ່ປະຊາ ຊົນ ທົ່ວແຂວງອັດຕະປື.

Additional information