ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄັ້ງທີ 12 ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄັ້ງທີ່ 12 (12th Infrastructure Sub Working Group Meeting) ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ. ເກໂຊ ຕາເກວາກາ ເອັກອັກຄະຣາຊະທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປລາວ, ທ່ານ ຢາຊູຊິ ເນກີຊິ ຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ປະຈຳ ສປປລາວ ແລະ ທ່ານ ສົມບັດ ສຸດທິວົງ ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານໂຄ່ງລ່າງພື້ນຖານ ຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈຳສປປລາວ, ໂດຍມິການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ບັນດາຂະແໜງການພາກລັດ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ ລວມທັງໝົດ ປະມານ 70 ທ່ານ.

ການຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຂະບວນການໂຕະມົນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລວມທັງການວາງແຜນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ກໍຄື ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ກອງປະຊຸມ ໄດ້ລົງເລິກໃນການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການທົບທວນຄືນຜົນການດຳເນີນງານບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ກິດຈະກໍາ ຂອງບັນດາໂຄງການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ການສະເໜີເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງຮ່າງແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 5 ​ປີ (2021-2025) ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຊຶ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ​ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ທີ່ຈະສຸມໃສ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອນໍາພາປະເທດຊາດບັນລຸເງື່ອນໄຂການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງໜັກແໜ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມສານເອົານະໂຍບາຍ ການສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ງໃນຊ່ວງຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານ ໄດ້ທຸ້ມເທງົບປະມານເປັນຈຳນວນຫລາຍ ໃນການຟື້ນຟູ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ.   

ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບົດບາດຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ຖືວ່າມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນຫຼາຍ. ການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ​ປີ ຄັ້ງທີ່ 9 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ແມ່ນ ຂຶ້ນກັບການສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການສະໜອງທຶນຮອນ ໃນການພັດທະນາບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ, ວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ.  ຈາກສະຖານະພາບ ແລະ ມີທີ່ຕັ້ງທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຂອງໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ ທາງດ້ານການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາແລວເສດຖະກິດ ກັບບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ບັນດາປະເທດໃນ ASEAN.  ສໍາຫຼັບການຮ່ວມມືກັບ ສປປ ຈີນ ໃນໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ 81% ແລະຈະເປັນທ່າແຮງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດໃນເຂດພາກເໜືອຂອງລາວ.

 

ໃນກອງປະຊຸມ, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກອບນະໂຍບາຍຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ໂດຍກໍານົດ 10 ຈຸດໝາຍລວມ, 8 ຈຸດປະສົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບັນດາຫຼັກການຂອງນະໂຍບາຍ ໄດ້ກາຍເປັນຂອດໃຈກາງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງໃນການໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ສະເໜີແນະໃນກອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ. ແຜນພັດທະນາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ມີການກໍານົດ ແຜນງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດ. ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະ ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ແລະ ການກະກຽມຮັບມືດ້ານຕ່າງໆ. ການປະສານສົມທົບທາງດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການດໍາເນີນການຕ່າງໆ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ບໍ່ເຮັດວຽກທີ່ຊໍ້າຊ້ອນກັນ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ກັບ ຂະແໜງ ຍທຂ ບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ. ສຳລັບໃນຕໍ່ໜ້າ, ກອງປະຊຸມເຫັນວ່າ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເພີ້ມທະວີການຄຸ້ມຄອງບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ມີຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂັ້ມແຂັງ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພທໍາມະຊາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ເພື່ອຈະໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນ ວຽກງານການສ້ອມແປງ ແລະ ການຟື້ນຟູທີ່ມີລາຄາສູງ; ປັບປຸງການຈັດສັນຂອບເຂດທາງດ້ານງົບປະມານ ໃນການລົງທຶນ ໃນການກໍ່ສ້າງໃໝ່ ແລະ ການຟຶ້ນຟູບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຈຸດສຸມ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໂຄງການໜີ້ສິນທີ່ມີຍັງມີຢູ່; ການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ສ້າງແຮງຈູງໃຈຕໍ່ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ມີຂະບວນການໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເກີດມີບາດກ້າວການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ໃນຂະແໜງ ໂລຈິສຕິກ, ຄວາມປອດໄພ, ວຽກງານນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ສໍາລັບຊຸມຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ. ໃນຂະບວນການພັດທະນາຕົວເມືອງຢ່າງໄວວາ ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາການສັນຈອນທີ່ແອອັດ, ຄຸນນະພາບຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ນໍ້າເສັຍ. 

 

ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ປະຈຳປີ 2019 ສຳລັບໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ

ໃນວັນທີ 22 ຕຸລາ 2019 ອົງການສະຫະພາບເອີ ຣົບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມກ່ຽວກັບໂຄງການຂະ ຫຍາຍໂຄງລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ຫຼື SUNWIP ຂຶ້ນທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວ ພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ໄບຣ ອັນ ຟໍນາລີ(Bryan Fornari) ຫົວໜ້າພົວພັນຮ່ວມມື ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍກະຊວງ ທີ່ກ່ ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງ ການເງິນ ເເລະ ກະຊວງເເຜນການເເລະການລົງທືນ, ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ລັດວິສາຫະ ກິດນ້ຳປະປາແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳປະປາທີ່ສະອາດ-ປອດໄພຂອງປະ ຊາຊົນຕະຫຼອດປີແລະ ການ ສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີຂຶ້ນແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມໃຫ້ມີໂພຊະນາ ການທີ່ດີຂຶ້ນແມ່ນກຸນແຈສຳຄັນ ຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວ ໂລກ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນໃນປະເທດກຳລັງພັດທະ ນາໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ ໃຕ້ກໍຄືສປປ ລາວ ແລະ ທັງ ໝົດນີ້ ກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍລວມ ຂອງໂຄງການຂະຫຍາຍໂຄງ ລ່າງນ້ຳສະອາດ ແລະ ໂພຊະ ນາການ SUNWIP. ໂຄງການ SUNWIP ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍ ຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາ ເຢຍລະມັນ KfW ເພື່ອຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງ ລະບົບໂຮງງານນ້ຳປະປາ ຢູ່ 2 ແຂວງຄື: ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດແມ່ນ 16,95 ລ້ານເອີໂຣ, ໃນນັ້ນທຶນ ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ ແມ່ນ 15 ລ້ານເອີໂຣ ແລະ ລັດຖະບານລາວສົມທົບ 1.95 ລ້ານເອີໂຣ. ພິທີປະກາດການ ລິເລີ່ມໂຄງການຢ່າງເປັນທາງ ການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ25 ເມສາ ປີ2018 ແລະ ໂຄງການ ຈະຕ້ອງສຳເລັດ ໃນເດືອນ 12 ປີ 2021.

ໂຄງການ SUNWIP ຈະປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ ເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ໂພຊະນາການຂອງ ສປປລາວ ຮອດປີ2025 ແລະ ແຜນ ປະຕິບັດງານ 2016-2020 ແລະ ຍັງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງ ການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ SDG 2 ທີ່ວ່າ ຢຸດຕິຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸໄດ້ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງ ອາຫານ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາ ການໃຫ້ດີຂຶ້ນ” ແລະ SDG6 “ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ເຂົ້າ ເຖິງການນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ”.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ SUNWIP ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງ ການເຂົ້າເຖິງນ້ໍາທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຕະຫຼອດປີແລະ ການສົ່ງເສີມ ຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ຖືກ ສຸຂະອະນາໄມເເລະເພື່ອສຸຂະ ອະນາໄມທີ່ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ປ້ອງ ກັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ມີໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການ SUNWIP ຈະສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫາກໂຄງການ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ສຳເລັດກໍຈະປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ປ ະຊ າຊົນໃນເຂດ ຊົນນະບົດສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າ ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ດີໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 80.000 ຄົນ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໃນ ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການ ນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາ ທີ່ສະອາດ -ປອດໄພ ໄດ້ສົ່ງຜົນໂດຍ ກົງ ຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີໂພຊະນາການ ທີ່ດີຂຶ້ນ. ໂຄງການ SUNWIP ຈະກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາຢູ່13 ເຂດ ໃນ 6 ເມືອງ ຢູ່ແຂວງຄຳ ມ່ວນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະ ເຂດ. ປັດຈຸບັນໂຄງການກຳລັງ ຢູ່ໃນໄລຍະການປະມູນ ຄັດ ເລືອກ ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄາດວ່າ ການກໍ່ສ້າງ ຈະ ໄດ້ເລີ່ມໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2020.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂຄງການ SUNWIP ຈະສົ່ງເສີມໃຫ້ຊຸມ ຊົນມີຄວາມຮູ້ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ຖືກສຸຂະອະນາໄມ ແນໃສ່ ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳດ້ານ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ ຊຶ່ງສາມາດ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ເເລະ ປ້ອງ ກັນພະຍາດຖອກທ້ອງ ແລະ ເພີ່ມຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ມີໂພຊະ ນາການທີ່ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ຈຳນວນເດັກນ້ອຍເຕ້ຍຂາດ ສານອາຫານ ຊຶ່ງທັງໝົດເຫຼົ່າ ນີ້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມດ້ານວິຊາການ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ກໍໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຜູ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການ ຂໍຕາງໜ້າ ໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ແລະ ຊາບຊຶ້ງໃນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ KfW. ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ, “ໂຄງການນີ້ຈະມີຜົນປະໂຫຍດ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫາກໂຄງການ ນີ້ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ສຳເລັດກໍຈະປະກອບສ່ວນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນ ນະບົດສາມາດເຂົ້າເຖິງນໍ້າສະ ອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ຢ່າງໜ້ອຍ 90.000 ຄົນ ແລະ ຍັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃນ ຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG6 ກໍຄືຮອດປີ 2030 ປະຊາຊົນ ທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ໝາຍເຖິງນໍ້າປະປາທີ່ປອດໄພ”.

ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ງານວາງສະແດງ ການຂົນສົ່ງທາງລາງ ແລະ ອຸປະກອນດ້ານທາງລົດໄຟ ສາກົນຈີນ

ໃນລະວ່າງວັນທີ 16-20 ຕຸລາ 2019 ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ງານວາງສະແດງການຂົນສົ່ງທາງລາງ ແລະອຸປະກອນດ້ານທາງລົດໄຟ ສາກົນ ຈີນ ທີ່ນະຄອນຊາງຊາ ແຂວງ ຫູນານ, ສປ ຈີນ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ການຂົນສົ່ງລາງ, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນທຸກໆ 2ປີ ທີ່ ສປ ຈີນ, ໃນປີນີ້ຫົວຂໍ້ຄື: “ລະບົບການຂົນສົ່ງດ້ວຍລາງອັດສະລິຍະ ເພື່ອອານະຄົດ”, ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແລ້ວ ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຍັງໄດ້ຢ້ຽມຊົມງານວາງສະແດງການຂົນສົ່ງທາງລາງ ແລະ ອຸປະກອນດ້ານທາງລົດໄຟສາກົນຈີນ ທີ່ມີການພັດທະນາລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ, ຜະລິດຕະພັນ ດ້ານອຸດສາຫະກໍາການຂົນສົ່ງທາງລາງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາອຸປະກອນຕ່າງໆ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສາມາດຮັດແໜນສາຍພົວພັນທີ່ດີ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສປຈີນ, ໂດຍສະເພາະໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບວຽກງານການຂົນສົ່ງດ້ວຍລາງ ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາການຂົນສົ່ງດ້ວຍລາງ ຂອງ ສປ ຈີນ, ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາການຂົນສົ່ງດ້ວຍລາງໃນ ສປປ ລາວ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍການຂົນສົ່ງດ້ວຍລາງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະງານວາງສະແດງໃນຄັ້ງນີ້.

Additional information