ເອກະສານໂຄງການ SEA DRM

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະເມີນສົມທຽບລາຄາ C1_W005 07 ພຶດສະພາ 2021
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ສຳລັບສ້ອມແປງຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 08 ສິງຫາ 2020
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST, Consulting Services for Construction Supervision in the Provinces of LuangPrabang and Borikhamxay 22 ກໍລິກົດ 2020
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງພາຫະນະລົດໃຫຍ່ Vehicles 14 ກໍລິກົດ 2020
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງເຄື່ອງເຝີນິເຈີຫ້ອງການ ສຳລັບ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ 14 ກໍລິກົດ 2020
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງເຄື່ອງອຸປະກອນທາງດ້ານໄອທີ ສຳລັບ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ 14 ກໍລິກົດ 2020
ເອກະສານ​ສົມທຽບລາຄາG003 16 ມິຖຸນາ 2020
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST For The Position of a National Project Accountant 02 ພຶດສະພາ 2020
Request for Expressions of Interest and ToR for C1-C010 Sustainable Urban Design Interventions in Muang Xay 21 ສິງຫາ 2019
ETHNIC GROUPS ENGAGEMENT FRAMEWORK 12 ສິງຫາ 2019
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK 12 ສິງຫາ 2019
RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK 12 ສິງຫາ 2019
Terms of Reference National Community Engagement Consultant (NCEC) No. C1/C007 03 ມິຖຸນາ 2019
Terms of Reference National Community Engagement Consultant (NCEC) No. C1/C005 03 ມິຖຸນາ 2019
Terms of Reference National Procurement Consultant 13 ພຶດສະພາ 2019
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງອຸປະກອນດ້ານໄອທີ 24 ທັນວາ 2018
ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນສົມທຽບລາຄາ ການສະໜອງອຸປະກອນເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ 24 ທັນວາ 2018
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST CONSULTANT SERVICES - FIRMS SELECTION 28 ພຶດສະພາ 2018
Terms of Reference Strengthening Disaster Risk Management and Urban Flood Resilience in Lao PDR Support to Temporary Hydro-meteorological Monitoring in Muang Xay 28 ພຶດສະພາ 2018
ເອກະສານປະມູນສົມທຽບລາຄາການສະໜອງພາຫະນະລົດຈັກ 23 ເມສາ 2018
ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 07 ເມສາ 2017
ກອບຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 07 ເມສາ 2017
ກອບການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ 07 ເມສາ 2017
ກອບນະໂຍບາຍການຈັດສັນຍົກຍ້າຍ 09 ກັນຍາ 2016
ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມເບື້ອງຕົ້ນ 09 ກັນຍາ 2016
ກອບຄຸ້ມຄອງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 09 ກັນຍາ 2016
ກອບການຄຸ້ມຄອງຊົນເຜົົ່າ 09 ກັນຍາ 2016

Additional information