Uncategorised

Vientiane Sustainable Urban Transport Project ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

SUMMARY OF PROJECT AND PROGRESS  ບົດສັງລວມຫຍໍ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ

ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງການບໍລິ ການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ລົດເມດ່ວນ; ໂດຍການປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການ ການສັນຈອນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະລວມທັງ ການປັບປຸງທາງຄົນຍ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ໂຄງການຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ສາມາດຕິດຕາມໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank Project Information).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 99.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລັດຖະບານລາວສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 14,55 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຈຳນວນ 6.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລວມທັງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈໍານວນ 35 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(ii) ທະນາຄານ ເອີຣົບເພື່ອການລົງທຶນ ຈໍານວນ 20 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(iii) ກອງທຶນກຸ່ມປະເທດສົ່ງນໍ້າມັນອອກເປັນສິນຄ້າ (OFID) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(iv) ສະຫະພາບ ເອີຣົບ- ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໃນອາຊີ ຈໍານວນ 5 ລ້ານເອີໂລ (6.9 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ);

(v) ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຈໍານວນ 1.84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີແຜນເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ແລະ ສໍາເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020. ແຕ່ເນື່ອງ ຈາກ ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການເງິນມີຄວາມລ້າຊ້າ, ໂຄງການຈຶ່ງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ສິງຫາ 2016.

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ກຳລັງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ. ໜ່ວຍງານປະສານ ງານໂຄງການ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອປະສານງານກັບພາກ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໂຄງການດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ (UTA-1) ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍາລັງຈັດຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ (PIC) ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດເລີ່ມ ສຳຫລວດອອກແບບລະອຽດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2017, ໂຄງການໄດ້ໃຊ້ເງິນພຽງແຕ່ບ້ວງກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ເປັນເງິນທັງໝົດ 93,606 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄປຕາມແຜນງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນເວັບໄຊນີ້. ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ດຣ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອີເມວ:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ແຟັກ +856-21-415563.

The Vientiane Sustainable Urban Transport Project (the project) executed by the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) of Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) will improve urban transport operations and capacity in Vientiane by establishing a transport management entity, high-quality bus services and bus rapid transit; by improving traffic management, parking system and vehicle registration; and improving accessibility for pedestrians and non-motorized transport. The project promotes gender mainstreaming, greenhouse gas reduction, and public private partnership. More details on the project are available on Asian Development Bank Project Information.

In addition to financing by the government of Lao PDR estimated at US$14.55 million and investments by the private sector estimated at US$6.41 million the following loan and grant financing are approved to meet the project’s total estimated cost US$99.7 million.

(vi) Asian Development Bank (ADB) loan 3250-LAO(SF) at Special Drawing Rights 23,474 million

(vii) European Investment Bank credit FI No 83156 at US$20 million

(viii) OPEC Fund for International Development loan no. 1678P at US$15 million

(ix) European Union – Asian Investment Fund technical assistance grant TA2015090 LA AIF at EUR5 million

(x) Global Environmental Facility grant 0471-LAO(EF) at US1.84 million

The project was planned to start with effectiveness in June 2015 and completion by June 2020. Due to delays in signing of some financing agreements, the project was effective in August 2016.

A project steering committee is under establishment with officials from the MPWT, Vientiane Authority, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources, and Environment, Ministry of Public Security, and Ministry of Planning and Investment. A project coordination unit has been established in MPWT’s Department of Transport to implement the project. An international urban transport advisor, located in MPWT, was mobilized October 2016 to support project implementation.

MPWT is now recruiting the project implementation consultants and the consultants are expected to start technical design and supervision of project implementation from November 2017.

So far expenditure was incurred only under the ADB loan, totally US$93,606, and no cost increases versus initial budgeted costs were identified.

Project implementation will be continuously monitored and reported on quarterly with a summary on this website. Contact at the executing agency is Dr. Bounta Onnavong, Deputy Director General, Department of Transport, MPWT, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fax +856-21-415563.

PROCUREMENT – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Planned Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Project Procurement Plan – ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

Ongoing Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດໍາເນີນຢູ່

Project Implementation Consultants – ທີ່ປຶກສາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

           Terms of Reference – ກອບການເຮັດວຽກ

           List of Prequalified Applicants – ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກປະເມີນຄຸນສົມບັດກ່ອນປະມູນ

Procurement of Vehicle - ການຈັດຊື້ພາຫານະ

           Invitation and Bid Document - ເອກະສານແຈ້ງປະມູນ

External Auditor - ຜູ້ກວດກາສາກົນ

            On-line Recruitment - ການຈັດຊື້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ

Contracts Awarded – ສັນຍາການວ່າຈ້າງ

Urban Transport Advisor. Contract value US$541,000.

ທີ່ປຶກສາດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ. ມູນຄ່າສັນຍາ  541,000 ໂດຣາສະຫະລັດ

LINKS- ການເຊື່່ອມໂຍງ

Asian Development Bank Project Information – ຂໍ້ມູນໂຄງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ADB's Integrity Unit – ໜ່ວຍງານເຊື່ອມໂຍງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

European Investment Bank’s Anti-Fraud Policy –ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອ ການລົງທຶນ

European Investment Bank Guide to Procurement – ຄູ່ມືການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອ ການລົງທຶນ

Vientiane Sustainable Urban Transport Project ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (2)

SUMMARY OF PROJECT AND PROGRESS  ບົດສັງລວມຫຍໍ້ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ

ໂຄງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ). ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະປັບປຸງການບໍລິ ການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການສ້າງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍລົດເມສາທາລະນະທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ແລະ ລົດເມດ່ວນ; ໂດຍການປັບປຸງການບໍລິຫານຈັດການ ການສັນຈອນ, ລະບົບການຄຸ້ມຄອງບ່ອນຈອດລົດ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບການຂຶ້ນທະບຽນຍານພາຫະນະລວມທັງ ການປັບປຸງທາງຄົນຍ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງແບບບໍ່ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ. ໂຄງການຍັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ, ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບໂຄງການ ສາມາດຕິດຕາມໃນເວັບໄຊຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (Asian Development Bank Project Information).

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີມູນຄ່າທັງໝົດ 99.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລັດຖະບານລາວສົມທົບທຶນ ຈຳນວນ 14,55 ລ້ານ ໂດລາ ສະຫະລັດ, ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຈຳນວນ 6.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ລວມທັງທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນໜຶ່ງ. ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(i) ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ຈໍານວນ 35 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(ii) ທະນາຄານ ເອີຣົບເພື່ອການລົງທຶນ ຈໍານວນ 20 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(iii) ກອງທຶນກຸ່ມປະເທດສົ່ງນໍ້າມັນອອກເປັນສິນຄ້າ (OFID) ຈໍານວນ 15 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ;

(iv) ສະຫະພາບ ເອີຣົບ- ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການລົງທຶນໃນອາຊີ ຈໍານວນ 5 ລ້ານເອີໂລ (6.9 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ);

(v) ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ຈໍານວນ 1.84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີແຜນເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2015 ແລະ ສໍາເລັດໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020. ແຕ່ເນື່ອງ ຈາກ ການລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການເງິນມີຄວາມລ້າຊ້າ, ໂຄງການຈຶ່ງຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນ ສິງຫາ 2016.

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ກຳລັງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາໂຄງການ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ກະຊວງການເງິນ. ໜ່ວຍງານປະສານ ງານໂຄງການ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອປະສານງານກັບພາກ ສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາໂຄງການດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ (UTA-1) ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃນເດືອນຕຸລາ 2016 ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍາລັງຈັດຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ (PIC) ແລະ ຄາດວ່າຈະສາມາດເລີ່ມ ສຳຫລວດອອກແບບລະອຽດ ໃນເດືອນພະຈິກ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາຮອດເດືອນ ມິຖຸນາ 2017, ໂຄງການໄດ້ໃຊ້ເງິນພຽງແຕ່ບ້ວງກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ເປັນເງິນທັງໝົດ 93,606 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄປຕາມແຜນງົບປະມານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນເວັບໄຊນີ້. ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນ: ດຣ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ອີເມວ:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ຫຼື ແຟັກ +856-21-415563.

The Vientiane Sustainable Urban Transport Project (the project) executed by the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) of Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) will improve urban transport operations and capacity in Vientiane by establishing a transport management entity, high-quality bus services and bus rapid transit; by improving traffic management, parking system and vehicle registration; and improving accessibility for pedestrians and non-motorized transport. The project promotes gender mainstreaming, greenhouse gas reduction, and public private partnership. More details on the project are available on Asian Development Bank Project Information.

In addition to financing by the government of Lao PDR estimated at US$14.55 million and investments by the private sector estimated at US$6.41 million the following loan and grant financing are approved to meet the project’s total estimated cost US$99.7 million.

(vi) Asian Development Bank (ADB) loan 3250-LAO(SF) at Special Drawing Rights 23,474 million

(vii) European Investment Bank credit FI No 83156 at US$20 million

(viii) OPEC Fund for International Development loan no. 1678P at US$15 million

(ix) European Union – Asian Investment Fund technical assistance grant TA2015090 LA AIF at EUR5 million

(x) Global Environmental Facility grant 0471-LAO(EF) at US1.84 million

The project was planned to start with effectiveness in June 2015 and completion by June 2020. Due to delays in signing of some financing agreements, the project was effective in August 2016.

A project steering committee is under establishment with officials from the MPWT, Vientiane Authority, Ministry of Finance, Ministry of Natural Resources, and Environment, Ministry of Public Security, and Ministry of Planning and Investment. A project coordination unit has been established in MPWT’s Department of Transport to implement the project. An international urban transport advisor, located in MPWT, was mobilized October 2016 to support project implementation.

MPWT is now recruiting the project implementation consultants and the consultants are expected to start technical design and supervision of project implementation from November 2017.

So far expenditure was incurred only under the ADB loan, totally US$93,606, and no cost increases versus initial budgeted costs were identified.

Project implementation will be continuously monitored and reported on quarterly with a summary on this website. Contact at the executing agency is Dr. Bounta Onnavong, Deputy Director General, Department of Transport, MPWT, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or fax +856-21-415563.

PROCUREMENT – ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Planned Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ

Project Procurement Plan – ການການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງໂຄງການ

Ongoing Procurement – ແຜນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງທີ່ດໍາເນີນຢູ່

Project Implementation Consultants – ທີ່ປຶກສາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ

           Terms of Reference – ກອບການເຮັດວຽກ

           List of Prequalified Applicants – ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ສະໝັກປະເມີນຄຸນສົມບັດກ່ອນປະມູນ

Procurement of Vehicle - ການຈັດຊື້ພາຫານະ

           Invitation and Bid Document - ເອກະສານແຈ້ງປະມູນ

External Auditor - ຜູ້ກວດກາສາກົນ

            On-line Recruitment - ການຈັດຊື້ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ

Contracts Awarded – ສັນຍາການວ່າຈ້າງ

Urban Transport Advisor. Contract value US$541,000.

ທີ່ປຶກສາດ້ານການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງ. ມູນຄ່າສັນຍາ  541,000 ໂດຣາສະຫະລັດ

LINKS- ການເຊື່່ອມໂຍງ

Asian Development Bank Project Information – ຂໍ້ມູນໂຄງການທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ADB's Integrity Unit – ໜ່ວຍງານເຊື່ອມໂຍງຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

European Investment Bank’s Anti-Fraud Policy –ນະໂຍບາຍຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອ ການລົງທຶນ

European Investment Bank Guide to Procurement – ຄູ່ມືການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງຂອງທະນາຄານເອີຣົບເພື່ອ ການລົງທຶນ

ໂຄງການ RSGMP

- Project Information

   - Project data

Project:

 

 

EmpEmployer:

Road Sector Governance and Maintenance Project

Loan No. 3368-LAO

 

Ministry of Public Works and Transport

Department of Roads, Vientiane, Lao PDR

Financing  Agencies

and Source:

The project is estimated to cost $29.9 million. The ADB loan covers the civil works, equipment, consulting services, contingencies and financial charges during implementation. The government will finance an estimated $2.9 million in taxes and duties ($2.5 million) and incremental administration costs ($400,000 in kind).

Loan Agreement date: 11 March 2016,                                 Loan Effective date: 6 June 2016

Project completion date to be expected: 31 March 2021

Loan Closing date: 30 September 2021 or such other date as may from  time to time be agreed between Borrower and ADB

Project Output

Output 1: Improved governance and practice for road asset management comprising the (i) revision of axle load monitoring regulation(s), (ii) revision of the RMF Regulation, (iii) development of web-based road asset management registry for public disclosure and (iv) upgrading of road asset management manuals and technical specifications.

Output 2: Strengthened institutional capacity for road asset management comprising (i) capacity building and training of the staff of MPWT, (ii) improving capacity of contractors to tender and manage contracts and (iii) improving capacity of community-based road maintenance.

Output 3: Rehabilitation and maintenance of selected national and local roads in three provinces which includes approximately 84 kilometres of roads in Salavan province, (ii) approximately 77 kilometres of roads in Xekong province and (iii) approximately 166 kilometres of roads in Attapeu province (total 327 kilometres).

The Project also includes the provision of Consulting Services to provide assistance in Project implementation and financial audit.

   

 

 

    - Loan Agreement

- Procurement

Procurement Plan of

Consulting Services

Goods, Works and Consulting Services.

 

Package

Description

Recruitment Method

Advertisement

Proposal Type

CS1

Project Management

QCBS

3Q 2015 (advance action)

FTP

CS2

Independent Financial Audit

LCS

3Q 2016

BTP

Works

Package

rehabilitation& maintenance

Recruitment Method

Advertisement

Contract Type

CW1

Sal-NR 20

NR 20

56 km

NCB

1S1E

2Q / 3Q 2017

Performance based contract

(PBC)

CW2

Sal-LR 6901

LR 6901

27.5km

NCB

1S1E

2Q / 3Q 2017

Performance based contract

(PBC)

CW3

Xek-NR 16

NR 16

54 km

NCB

1S1E

2Q / 3Q 2017

Performance based contract

(PBC)

CW4

Xek-LR 7615

LR 7615

22.73 km

NCB

1S1E

2Q / 3Q 2017

Performance based contract

(PBC)

CW5

Att-NR 18B

NR 18B

111.9 km

ICB

1S2E

2Q / 3Q 2017

Performance based contract

(PBC)

CW6

Att-LR 9001

LR 9001

54 km

ICB

1S2E

2Q / 3Q 2017

Performance based contract

(PBC)

Goods and Works

Package

Description

Recruitment Method

Advertisement

Bidding Type

G-1

Maintenance Tool

Shopping by

1Q  2017

RFQ

G-2

 

Road Asset Management System

NCB

1S1E

4Q 2018

SBD for Goods

 

 

Allocation and

Withdrawal of

ADB Loan Proceeds.

 

 

 

 

 

Project Management Consultant:

 

 

Number

Item

ADB

Financing Amount ($)

Loan Amount Percentage

1

Civil Works

14,570,000

89.3% of total expenditure

2

Consulting Services

5,630,000

89.3% of total expenditure

3

Equipment

490,000

89.3% of total expenditure

4

Interest

610,000

100% of amount due

5

Unallocated

5,700,000

 

Total

27,000,000

 

 

Oriental Consultants Global Co., Ltd. (OCG) (JPN) in Joint Venture with GITEC Consult GmbH (GITEC) (GER) and International Development Centre of Japan (IDCJ) (JPN) and in association as Sub-consultants with Lao Consulting Group Ltd. (LCG) (LAO) and Mekong Consultants Co., Ltd. (MKC) (LAO)

Contract date:                 29 July 2016

Notice Proceed               issued by the Client: 11 August 2016

Commencement date:   1 September 2016

Expiration of Contract:   31 August 2021 (60 months)

Amount Contract:           5,160,305.00 USD

 

 

 

- Safe Guard

- Report

- Contract Awarded

 

 

Project Management Consultant:

 

Oriental Consultants Global Co., Ltd. (OCG) (JPN) in Joint Venture with GITEC Consult GmbH (GITEC) (GER) and International Development Centre of Japan (IDCJ) (JPN) and in association as Sub-consultants with Lao Consulting Group Ltd. (LCG) (LAO) and Mekong Consultants Co., Ltd. (MKC) (LAO)

Contract date:                 29 July 2016

Notice Proceed               issued by the Client: 11 August 2016

Commencement date:   1 September 2016

Expiration of Contract:   31 August 2021 (60 months)

Amount Contract:           5,160,305.00 USD

 

 

 

Subcategories

Additional information