ການບິນ

ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2013 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2012 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2011 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2010 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2009 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2008 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2007 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2006 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2005 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2004 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2013 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2012 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2011 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2010 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2009 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2008 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2007 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2006 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2005 09 ທັນວາ 2015
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2004 09 ທັນວາ 2015

Additional information