ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ

ສະຫຼຸບອຸບັດຕິເຫດ ປະຈຳປີ 2011

ລ/ດຊື່ແຂວງຈຳນວນຄັ້ງ
ອຸບັດຕິເຫດ
ຈຳນວນພາຫະນະເປເພ ແລະ ເສຍຫາຍຈຳນວນຄົນບາດເຈັບ ແລະເສັຍຊີວິດ
ລວມເລັກນ້ອຍສົມຄວນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ລວມເລັກນ້ອຍສົມຄວນສາຫັດເສຍຊີວິດ
1 ນະຄອນຫລວງ 1,884 3,995 2,150 1,806 39 3,354 1,705 1,367 282 191
2 ຜົ້ງສາລີ 77 97 64 25 8 111 78 24 9 5
3 ຫຼວງນ້ຳທາ 233 405 289 104 12 349 280 58 11 16
4 ອຸດົມໄຊ 217 369 221 146 2 376 250 118 8 29
5 ບໍ່ແກ້ວ 73 118 57 59 2 67 43 39 28 31
6 ຫຼວງພະບາງ 693 1,226 790 408 28 1,138 759 309 70 51
7 ຫົວພັນ 85 147 57 60 30 156 81 51 24 10
8 ໄຊຍະບູລີ 52 86 30 44 12 130 37 42 18 33
9 ຊຽງຂວາງ 156 266 156 96 14 269 141 77 28 23
10 ວຽງຈັນ 481 821 486 310 25 603 151 270 113 69
11 ບໍລິຄຳໄຊ 452 782 429 311 42 728 247 294 106 81
12 ຄຳມ່ວນ 222 356 148 190 18 362 118 159 38 47
13 ສະຫວັນະເຂດ 612 1,026 614 374 36 1,149 636 308 120 85
14 ສາລະວັນ 183 312 187 113 12 418 235 95 50 38
15 ເຊກອງ 152 259 166 70 23 271 151 73 24 23
16 ຈຳປາສັກ 228 394 255 128 11 379 223 91 51 14
17 ອັດຕະປື 135 231 109 109 13 287 155 85 20 27
  ລວມ 5,935 10,890 6,208 4,363 329 10,147 5,290 3,460 1,000 773

Additional information