ສະຫລູບອຸປະຕິເຫດ ທົ່ວປະເທດ ເດືອນ: 1 -> 12 / 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ລ/ດ

ຊື່.ແຂວງ

ຈຳ­­ຄັ້ງ

ຈຳ­­ພາຫາ­ະເປ່ເພ&ເສຍຫາຍ

ຈຳ­ວ­ຄົ­ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ

ເສຍຊີວິດ

 ລວມ​ມູ­​ຄ່າ

 

 

ອຸປະຕິເຫດ

ລວມ

ເລັກ­ນ້ອຍ

ສົມຄວ­

ໄຊ້ບໍ່ໄດ້

ລວມ

ເລັກນ້ອຍ

ສົມຄວ­

ສາຫັດ

 

 ເສຍ​ຫາຍທັງ​ໜົດ

1

­ະຄອຫລວງ

1644

3269

1583

1654

32

2429

1188

957

284

205

           14,757,000,000

2

ຜົ້ງສາລີ

60

96

47

42

7

95

44

39

12

7

579,820,000

3

ຫົວພັ­

53

90

34

34

22

89

28

43

18

11

850,470,000

4

ຫຼວງ­ນ້ຳທາ

260

370

274

84

12

332

257

66

9

23

2,624,660,000

5

ອຸດົມໄຊ

311

572

292

274

6

567

323

167

77

31

3,655,590,000

6

ບໍ່ແກ້ວ

76

121

39

81

1

109

40

35

34

32

2,117,980,000

7

ຫຼວງພະບາງ

738

1261

850

380

31

1344

833

418

93

61

6,727,400,000

8

ໄຊຍະບູລີ

49

79

23

45

11

107

40

46

21

42

1,437,200,000

9

ຊຽງຂວາງ

136

248

151

90

7

221

116

62

43

20

4,852,400,000

10

ວຽງຈັ­

453

759

470

277

12

761

455

230

76

47

1,974,750,000

11

ບໍລິຄຳໄຊ

452

754

382

344

28

737

303

306

128

76

 5,914,500,000

12

ຄຳມ່­

222

372

150

204

18

297

125

135

37

44

 2,432,100,000

13

ສະຫັວນນ­ະ​ເຂດ

587

979

585

359

35

959

510

319

130

116

3,194,800,000

14

ສາລະວັນ­

145

269

155

104

10

323

212

69

42

35

2,666,493,000

15

ຈຳປາສັກ

664

1174

633

520

21

1260

671

419

170

80

5,215,200,000

16

ເຊກອງ

139

237

161

57

19

228

141

61

26

17

1,636,030,000

17

ອັດຕະປື

157

283

144

110

29

333

189

104

40

41

1,260,500,000

ລວມ

 6,146

 10,933

5,973

4,659

301

10,191

5,475

3,476

1240

888

61,896,893,000

  ໝາຍເຫດ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ປະຊາກອ­ທັງໜົດ = 6,700,514  ຄົ­/ປີ 2012

 

 

 

 

 

 

 

​+  ອັດຕາຄົ­ຕາຍ/ ຕໍ່ປະຊາກອ­ : 100.000 ຄົ­ = 13.25 ຄົ­

 

 

 

2.  ຈ/­ພາຫະ­ະທັງໜົດ=  1,288,700     ຄັ­/ປີ 2012

 

 

        

 +  ອັດຕາຄົ­ຕາຍ/ ຕໍ່ລົດ:10.000 ຄັ­ = 6.9  ຄົ­

 

 

 

 

 

 

3. ອັດຕາຄົ­ຕາຍ/ຕໍ່ຈຳ­ວ­ຄັ້ງອຸປະຕິເຫດ = 14,45 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information