ສະຖິຕິຂື້ນທະບຽນ ພາຫະນະ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ລ/ດ

 ບັ­ດາແຂວງ

ປະເພດພາຫະ­ະ

ລວມ

ລົດຈັກ

ລົດເບົາ

ລົດບັ­ທຸກ

 2 ລໍ້

 3 ລໍ້ຕຸກໆ

 ເກັງ

 ກະບະ

 ຕູ້

 ຈິບ

 ສິ­ຄ້າ

 ໂດຍສາ­

         1

­ະຄອ­ຫລວງ

      381,700

        3,440

      28,525

      68,483

      22,940

      12,288

      16,918

        1,241

 535,535

         2

ຜົ້ງສາລີ

           8,419

 

              32

        1,001

              53

              87

           138

              83

     9,813

         3

ຫລວງ­ນ້ຳທາ

        19,776

              21

           280

        2,005

           497

           208

           389

              98

   23,274

         4

ອຸດົມໄຊ

        23,971

           169

           157

        2,343

           353

           313

           615

           311

   28,232

         5

ບໍ່ແກ້ວ

        24,162

           114

           193

        2,799

           269

           133

           266

              83

   28,019

         6

ຫລວງພະບາງ

        59,908

           749

           835

        6,716

        1,660

           519

           629

           279

   71,295

         7

ໄຊຍະບູລີ

        45,190

              95

           114

        4,561

           231

           118

           899

              28

   51,236

         8

ຫົວພັ­

        27,076

              14

           140

        1,564

           186

           252

           676

           141

   30,049

         9

ຊຽງຂວາງ

        26,544

           254

           280

        3,919

           554

           290

        1,042

              93

   32,976

       10

ວຽງຈັ­

        44,373

           203

           470

        7,856

        1,303

           315

        2,498

              63

   57,081

       11

ບໍລິຄຳໄຊ

        24,298

           143

           356

        3,889

           646

           208

           698

           188

   30,426

       12

ຄຳມ່ວ­

        29,831

           678

           711

        7,566

        1,703

           603

        2,566

           136

   43,794

       13

ສະຫວັ­­ນນະເຂດ

      165,072

        1,392

        1,780

      19,500

        5,083

           717

        3,193

           277

 197,014

       14

ສາລະວັ­

        19,547

           149

              91

        3,049

           320

           120

           466

              35

   23,777

       15

ຈຳປາສັກ

        92,448

        1,095

        1,383

      10,561

        1,772

           847

        1,987

           401

 110,494

       16

ເຊກອງ

           5,324

              20

              59

           776

              67

              93

           222

              22

     6,583

       17

ອັດຕະປື

           7,408

              52

           108

           909

           194

           120

           258

              53

     9,102

 ລວມ

########

   8,588

 35,514

#######

 37,831

 17,231

 33,460

   3,532

########

             1013,635

                                      238,073

              36,992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ຫມາຍເຫດ:   ບໍ່ໄດ້­ນັບປ້າຍ ສທ, ຂຕ, ສປຊ, ສງ ແລະ ປ້າຍ ຊຄ ເຂົ້າໃ­ສະຖິຕິ­ນີ້

 

Additional information