ຂໍ້ມູນວຽກສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ

ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົນສົ່ງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມຂົວທາງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມນ້ຳປະປາ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມທາງນ້ຳ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກົມເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ກັບ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂແໜງການຂອງຕົນ ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສາມສ້າງ 07 ມິຖຸນາ 2019
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມທິດສາມສ້າງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 07 ມິຖຸນາ 2019
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ ຂອງຂະແໜງ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ 11 ກຸມພາ 2015
ແຜນຍຸດທະສາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໃນຂະແໜງ ຍທຂ 12 ກັນຍາ 2014
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ E-staff 12 ກັນຍາ 2014
ບັນດານິຕິກຳຂອງວຽກງານເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ 12 ກັນຍາ 2014
ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງຢູ່ເມືອງທົດລອງສາມສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ການຈັດຕັ້ງສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ ແລະ ການຂື້ນທະບຽນລົດຈັກປະເພດສອງລໍ້ ຢູ່ຂັ້ນເມືອງ 12 ກັນຍາ 2014
ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນໂປຣແກຣມ RMS ແລະ PROMMS 12 ກັນຍາ 2014
ການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະການກວດກາຄຸນນະພາບວຽກ,ໄລະບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຫົວໜ້າໂຄງການ, ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ແລະບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕາມຂະແໜງການ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດສາມສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເຂດສະຫງວນທາງຫລວງ 12 ກັນຍາ 2014
ການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ເພື່ອສຳຫລວດອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງ 12 ກັນຍາ 2014
ບົດແນະນຳເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດຂຸດຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດຳຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະແມ່ນ້ຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ 11 ກັນຍາ 2014

Additional information