ຂໍ້ມູນວຽກສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ

ການປະມູນຈັດຊື້ຂອງລັດ 11 ກັນຍາ 2014
ການວາງຜັງບ້ານພັດທະນາ, ບ້ານໃຫ່ຍ ແລະ ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ 11 ກັນຍາ 2014
ການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການນ້ຳປະປາຂັ້ນເມືອງ (ຂະໜາດນ້ອຍ) 11 ກັນຍາ 2014
ຂະບວນການສ້າງແຜນການແບບມີສ່ວນຮ່ວມ 11 ກັນຍາ 2014
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ 11 ກັນຍາ 2014
ປື້ມຄູ່ມື ທາງດ້ານເຕັກນິກ ວຽກງານ ບູລະນະຮັກສາ ຂົວ/ທາງ ແລະ ຕາລິ່ງ 11 ກັນຍາ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ 11 ກັນຍາ 2014
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ (ລະຫວ່າງ 15/10-20/11/2012) 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດໂຍທາທິການທາງນ້ຳ..... 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົນສົ່ງ..... 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດຂົວທາງ..... 18 ທັນວາ 2012
ບົດບັນທຶກ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ສຳລັບຂົງເຂດເຄຫາ-ຜັງເມືອງ ແລະນ້ຳປະປາ..... 18 ທັນວາ 2012
ແຜນດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບເຮັດທົດລອງສາມສ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ 18 ທັນວາ 2012
ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງເຮັດທົດລອງສາມສ້າງຂອງຂະແໜງ ຍທຂ 18 ທັນວາ 2012
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງ 18 ທັນວາ 2012
ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຜັນຂະຫຍາຍການທົດລອງສ້າງແຂວງເປັນຫົວໜ່ວຍຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງເປັນຫົວໜ່ວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານເປັນຫົວໜ່ວຍພັດທະນາ 18 ທັນວາ 2012

Additional information