Roads

summary-of-road-network-statistic-2012

summary-of-road-network-statistic-2012

Attachments:
Download this file (scan statistic Eng.pdf)scan statistic Eng.pdf[ ]

Roads

ລ/ດ
ສະຖິຕິຂົວ - ທາງ ແລະ ແຜນຜັງທາງຂອງ ສປປ ລາວ
1
ສະຖິຕິທາງ 2007-2008
ສະຖິຕິຂົວ 2007-2008
ແຜນຜັງທາງ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
2
ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
3
ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
4
ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ
5
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
6
ແຂວງຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແຂວງຫລວງພະບາງ
7
ແຂວງຫົວພັນ ແຂວງຫົວພັນ ແຂວງຫົວພັນ
8
ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແຂວງຊຽງຂວາງ
9
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
10
ແຂວງວຽງຈັນ ແຂວງວຽງຈັນ ແຂວງວຽງຈັນ
11
ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
12
ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຂວງຄຳມ່ວນ
13
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
14
ແຂວງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ
15
ແຂວງຈຳປາສັກ ແຂວງຈຳປາສັກ ແຂວງຈຳປາສັກ
16
ແຂວງເຊກອງ ແຂວງເຊກອງ ແຂວງເຊກອງ
17
ແຂວງອັດຕະປື ແຂວງອັດຕະປື ແຂວງອັດຕະປື
18
ສັງລວມທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ສັງລວມສະຖິຕິຂົວທົ່ວປະເທດ

Additional information