ຂະແໜງເຄຫາ-ຜັງເມືອງ

ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) 22 ພຶດສະພາ 2020
ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ_ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ (3) 22 ພຶດສະພາ 2020
ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ 02 ພຶດສະພາ 2019
ຂັ້ນຕອນການອະນຸຍາດປຸກສ້າງ 02 ພຶດສະພາ 2019
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງ) 06 ກຸມພາ 2019
ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ເລກທີ 621/ກຄຜ, ວັນທີ 6/2/2014 27 ເມສາ 2016
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ 13 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ 13 ມັງກອນ 2014
ກົດລະບຽບ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ 13 ມັງກອນ 2014
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ 13 ມັງກອນ 2014
ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ 12 ມັງກອນ 2014
ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍລາຄານໍ້າປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ 12 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາຂະແຫນງນໍ້າປະປາ 10 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ 15 ມິຖຸນາ 2012

Additional information