ຂະແໜງໂຍທາທິການທງນ້ຳ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕະຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະນ້ຳເຫືອງ 30 ກັນຍາ 2014
ມາດຕະຖານ ກວດກາ ສະພາບເຕັກນິກຂອງເຮືອ ແລະບັກ 30 ກັນຍາ 2014
ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການກວດກາເຕັກນິກເຮືອ 13 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຕໍ່ເຮືອ 13 ມັງກອນ 2014
ບົດແນະນໍາເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ 12 ມັງກອນ 2014
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຂຸດ,ຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ 24 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງທາງນໍ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ 24 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງນໍ້າ 16 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ 16 ກັນຍາ 2013
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂື້ນທະບຽນເຮືອ 13 ກັນຍາ 2013

Additional information