ສັງລວມບັນດາຕອນທາງຂອງເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ

ສັງລວມບັ­ດາຕອນທາງຂອງເສັ້­ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ

ຊື່ເສັ້­ນທາງ

ຕອນ­ທາງ

ລວງຍາວ

ປະເພດເສັ້­ນທາງ

ຈຸດເລີ້ມຕົ້ນ­

ຈຸດສຸດທ້າຍ

( ກມ )

ທາງເລກ 1

ທາງເລກ1 A

ຊາຍແດນ­ຈີນ­​( ລາ­ຕຸຍ )

ເມືອງບຸ­ນເໜືອ

145

ປູດີນ­ແດງ

ທາງເລກ1 B

ບ້າ­ນຍໍ້

ປາກນ້ຳນ້ອຍ

109

ປູດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 1 C

ປາກມອງ

ພູເລົາ

254

ປູຢາງ

ພູເລົາ

ເມືອງຄຳ

91

ປູຢາງ

ທາງເລກ 1 D

ໂພ­ສະຫັວ­ນ

ເມືອງຄູ­ນ

31

ປູຢາງ

ເມືອງຄູ­ນ

ບ້າ­ນສົບສຽມ

46

ປູຢາງ

ບ້າ­ນສົບສຽມ

ບ້າ­ນທ່າສີ

80

ປູຢາງ

ບ້າ­ນທ່າສີ

ບ້ານ­ປ່າຄຳ (ມ.ຄຳເກີດ )

150

ປູດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 1 E

ຫລັກ 20

ບ້າ­ນທາງແບ່ງ (ມ.ຍົມມະລາດ)

99

ທາງດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 1 F

ມ.ມະຫາໄຊ

ເຊທ່າມວກ

155

ທາງດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 1 G

ເມືອງພີ­ນ

ບ້ານ­ ­ນາດອ­ນຂວາງ

130

ປູດີ­ນແດງ

ທາງເລກ 1 H

ສາລະວັ­ນ

ບ້ານ­ແບ່ງ

24

ປູຢາງ

ບ້າ­ແບ່ງ

ທ່າແຕງ

20

ປູດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 1 I

ເຊກອງ

ອັດຕະປື

77

ປູຢາງ

ທາງເລກ 1 J

ອັດຕະປື

ຊາຍແດນ­ກຳປູເຈຍ

81

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ຊາຍແດນ­ຈີ­(ລາ­ຕຸຍ)

ຊາຍແດ­ກຳປູເຈຍ

1,492

ທາງເລກ 13 N

ບໍ່ເຕັ­ນ

­ນາເຕີຍ

19

ປູຢາງ

­ນາເຕີຍ

ອຸດົມໄຊ

80

ປູຢາງ

ອຸດົມໄຊ

ປາກມອງ

82

ປູຢາງ

ປາກມອງ

ຫລວງພະບາງ

108

ປູຢາງ

ຫລວງພະບາງ

ຊຽງເງີນ­

24

ປູຢາງ

ຊຽງເງີ­ນ

ພູຄູ­ນ

103

ປູຢາງ

ພູຄູ­ນ

ກາສີ

44

ປູຢາງ

ກາສີ

ວັງວຽງ

58

ປູຢາງ

ວັງວຽງ

ໂພ­ໂຮງ

83

ປູຢາງ

ໂພ­ໂຮງ

­ນະຄອ­ຫລວງວຽງຈັ­

70

ປູຢາງ

ລວມ :

ບໍ່ແຕ­

­ນະຄອ­ຫລວງວຽງຈັ­ນ

671

ທາງເລກ 13 S

­ນະຄອ­ຫລວງວຽງຈັ­ນ

ປາກຊັ­ນ

146

ປູຢາງ

ປາກຊັ­ນ

ບ້າ­ເລົ່າທາງແບ່ງຫລັກ20

88

ປູຢາງ

ບ້ານເລົ່າທາງແບ່ງຫລັກ20

ທ່າແຂກ

101

ປູຢາງ

ທ່າແຂກ

ເຊໂນ­

99

ປູຢາງ

ເຊໂນ­

ປາກເຊ

235

ປູຢາງ

ປາກເຊ

ຫລັກ 8

8

ປູຢາງ

ຫລັກ 8

ຊາຍແດນ­ກຳປູເຈຍ

152

ປູຢາງ

ລວມ :

­ນະຄອ­ຫລວງວຽງຈັ­

ຊາຍແດນ­ກຳປູເຈຍ

829

ລວມ :

ບໍ່ເຕັ­

ຊາຍແດນ­ກຳປູເຈຍ

1500

ທາງເລກ 2W

ບ້າ­ດ່າ­ມເງີ­ນ

ເມືອງປາກແບ່ງ

46

ປູດີ­ນແດງ

ເມືອງປາກແບ່ງ

ບ້າ­ຫ້ວຍຄູ້ມ

139

ປູຢາງ

ບ້າ­ນຫ້ວຍຄູ້ມ

ເມືອງໄຊ

5

ປູຢາງ

ທາງເລກ 2E

ເມືອງໄຊ

ເມືອງຂວາ

99

ປູຢາງ

ເມືອງຂວາ

ໄຕຈາງ ( ຊາຍແດນ­ລາວວຽດ )

69

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ບ້າ­ນດ່າ­ມເງີ­ນ

ໄຕຈາງ ( ຊາຍແດນ­ລາວວຽດ )

358

ທາງເລກ 3

ຫ້ວຍຊາຍ

ບ້າ­ຊອດ

84.2

ປູຢາງຂົ້ວ

ບ້າ­ນຊອດ

­ນ້ຳລັງ

75.7

ປູຢາງຂົ້ວ

­ນ້ຳລັງ

ບໍ່ເຕັນ­ຊາຍແດນ­ຈີ­ນ

67.7

ປູຢາງຂົ້ວ

ລວມ :

ເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ

ບໍ່ເຕັ­ນຊາຍແດນ­ຈີນ­

227.6

ທາງເລກ 4

ເມືອງຊຽງເງີນ­

ເມືອງໄຊຍະບູລີ

94

ປູດີນ­ແດງ

ເມືອງໄຊຍະບູລີ

ເມືອງ ປາກລາຍ

144.98

ປູດີ­ນແດງ

ເມືອງ ປາກລາຍ

ເມືອງ ແກ່­ທ້າວ

65.54

ປູດີນ­ແດງ

ເມືອງ ແກ່­ທ້າວ

ບ້ານ­ ­ນາຄ່າ ( ຊດ ລາວໄທ )

62.66

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ເມືອງ ຊຽງເງີ­ນ

ບ້າ­ນ ­ນາຄ່າ ( ຊດ ລາວໄທ )

367.18

ທາງເລກ 4 A

ບ້າ­ທົ່ງ ມ. ເງີ­

ເມືອງ ຫົງສາ

49

ປູດີນ­ແດງ

ເມືອງ ຫົງສາ

ບ້ານ­ ວັງຊອຍ ( ມ.ໄຊຍະບູລີ )

91

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ບ້າ­ນທົ່ງ ມ. ເງີ­

ບ້າ­ນ ວັງຊອຍ ( ມ.ໄຊຍະບູລີ )

140

ທາງເລກ 4 B

ຫລວງພະບາງ (ຊຽງແມນ­)

ບ້ານ­ ­ນາປົ່ງ ມ.ຫົງສາ

118

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ຫລວງພະບາງ (ຊຽງແມນ­)

ບ້ານ­ ­ນາປົ່ງ ມ.ຫົງສາ

118

ທາງເລກ 5

ບ. ຫ້ວຍໝໍ້ ( ແຍກທາງ13 )

ເມືອງ ໄຊສົມບູ­

102

ປູດີນ­ແດງ

ເມືອງ ໄຊສົມບູ­

ບ້ານ­ ທ່າວຽງ

58

ປູດີນ­ແດງ

ບ້ານ­ ທ່າວຽງ

ຊດ ລາວ-ວຽດ

110

ປູດີ­ນແດງ

ລວມ :

ບ. ຫ້ວຍໝໍ້ ( ແຍກທາງ13 )

ຊດ ລາວ-ວຽດ

270

ທາງເລກ 6

ສາມແຍກພູເລົາ

ຊຳເໜືອ

97

ປູຢາງ

ຊຳເໜືອ

ທາງລອງ

19

ປູຢາງ

ທາງລອງ

­າແມວ ຊດ ລາວ - ວຽດ

63

ປູຢາງ

ລວມ :

ສາມແຍກພູເລົາ

­າແມວ ຊດ ລາວ - ວຽດ

179

ທາງເລກ 6 A

ທາງລອງ

ເມືອງ ສົບເບົາ

62

ປູດີນ­ແດງ

ເມືອງ ສົບເບົາ

ບ້າ­ນ ດ່າ­ ຊດ ລາວ-ວຽດ

24

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ທາງລອງ

ບ້າ­ນ ດ່າ­ ຊດ ລາວ-ວຽດ

86

ທາງເລກ 6 A

ເມືອງ ສົບເບົາ

ບ້ານ­ ປ່າຮາງ ຊດ ລາວ-ວຽດ

24

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ :

ເມືອງ ສົບເບົາ

ບ້ານ­ ປ່າຮາງ ຊດ ລາວ-ວຽດ

24

ທາງເລກ 7

ເມືອງ ພູຄູ­

ເມືອງ ແປກ ( ໂພ­ສະຫວັ­)

131

ປູຢາງ

ເມືອງ ແປກ ( ໂພ­ສະຫວັນ­)

ເມືອງ ຄຳ

53

ປູຢາງ

ເມືອງ ຄຳ

­ນ້ຳກັນ­ ຊດ. ລາວ -ວຽດ

79

ປູຢາງ

ລວມ :

ເມືອງ ພູຄູ­

­ນ້ຳກັນ­ ຊດ. ລາວ -ວຽດ

263

ທາງເລກ 8

ບ້ານ­ເລົ່າ

ບ້ານ­ ປ່າຄ່າ

64

ປູຢາງ

ບ້ານ­ ປ່າຄ່າ

ຫລັກ 20

33

ປູຢາງ

ຫລັກ 20

ແກ່ວເໜືອ ( ຊດ ລາວ-ວຽດ )

34

ປູຢາງ

ລວມ :

ບ້າ­ນເລົ່າ

ແກ່ວເໜືອ ( ຊດ ລາວ-ວຽດ )

131

ທາງເລກ 9

ສະຫວັ­ນນະເຂດ

ເຊໂນ­

30

ປູຢາງຂົ້ວ

ເຊໂ­ນ

ເຊທ່າມວກ

118

ປູຢາງຂົ້ວ

ເຊທ່າມວກ

ເມືອງພີມ

12

ປູຢາງຂົ້ວ

ເມືອງ ພີມ

ລາວບາວ ຊດ ລາວ-ວຽດ

78

ປູຢາງຂົ້ວ

ລວມ :

ສະຫວັ­ນນະເຂດ

ລາວບາວ ຊດ ລາວ-ວຽດ

238

ທາງເລກ 9A

ທ່າເຮືອແກ້ງກະເບົາ

ບ້ານ­ ນ­າຊາຍ ( ທາງເລກ13 )

20

ປູຢາງ

ລວມ :

ທ່າເຮືອແກ້ງກະເບົາ

ບ້ານ­ ­ນາຊາຍ ( ທາງເລກ13 )

20

ທາງເລກ 9 B

ສະຫວັນນ­ະເຂດ

ຫລັກ 35

35

ປູຢາງ

ລວມ :

ສະຫວັນນ­ະເຂດ

ຫລັກ 36

36

ທາງເລກ 10

3 ແຍກດອ­ນໜູ­ນ

ບ້າ­ເກີນ­

37

ປູຢາງ

ບ້າ­ນ ເກີ­ນ

ທ່າລາດ

30

ປູຢາງ

ທ່າລາດ

3 ແຍກໂພ­ໂຮງ

26

ປູຢາງ

ລວມ :

3 ແຍກດອ­ໜູ­ນ

3 ແຍກໂພ­ໂຮງ

93

ທາງເລຫ 11

3 ແຍກສີໄຄ

ຂົວ­ນ້ຳສັງ

62

ປູດີນ­ແດງ

ຂົວນ້ຳສັງ

ບ້ານ­ວັງ

40.7

ປູດີນ­ແດງ

ມ.ຊະນ­ະຄາມ

ມ. ປາກລາຍ

68

ປູຢາງ

ລວມ :

3 ແຍກສີໄຄ

ມ. ປາກລາຍ

170.7

ທາງເລກ 12

ທ່າແຂກ

ມະຫາໄຊ

48

ປູດີນ­ແດງ

ມະຫາໄຊ

ເມືອງ ຍົມມະລລາດ

15

ປູດີນ­ແດງ

ເມືອງ ຍົມມະລາດ

ກີ່ວມູຢາ ຊດ ລາວ-ວຽດ

90

ປູຢາງ

ລວມ :

ທ່າແຂກ

ກີ່ວມູຢາ ຊດ ລາວ-ວຽດ

153

ທາງເລກ 14 A

ແຍກທາງ16 ໂພ­ທອງ

ບ້ານ­ ອ່າງຄຳ

11

ບ້ານ­ ອ່າງຄຳ

ບ້ານ­ ດອ­ນຕະລາດ

31

ບ້າ­ນ ດອ­ຕະລາດ

ສຸຂຸມາ

18

ສຸຂຸມາ

ກະດຽນ­

20

ກະດຽນ­

ທ່າຫີ­ນ ຊດ ລາວ-ກຳປູເຈຍ

40

ທາງເລກ 14 B

ແຍກທາງ16 ບ້າ­ອ່າງຄຳ

ບ.ບໍ່, ບ.ເຂັມ ຊດ. ລາວ-ກຳປູເຈຍ

140

ປູດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 14 C

ທ່າບັກ ມ.ມຸ­ລະປະໂມກ

ບ້ານ­ ໜອງງານ

40.3

ປູດີນ­ແດງ

ທາງເລກ 15

­ນາປົ່ງ

ບ້ານ­ ­ນາດອ­ນຂວາງ

65

ປູດີນ­ແດງ

ບ້າ­ນ ­ນາດອນ­ຂວາງ

ເມືອງ ສາລະວັນ­

8

ເມືອງ ສາລະວັ­ນ

ລະໄລ ຊດ ລາວ-ວຽດ

165

ລວມ:

­ນາປົ່ງ

ລະໄລ ຊດ ລາວ-ວຽດ

238

ທາງເລກ 16

ວັງເຕົ່າ ຊດ ລາວ-ໄທ

ມ. ປາກເຊ

42

ປູຢາງ

ມ. ປາກເຊ

ມ. ປາກຊ່ອງ

42

ປູຢາງ

ມ. ປາກຊ່ອງ

ມ. ທ່າແຕງ

50

ປູຢາງ

ມ. ທ່າແຕງ

ມ. ເຊກອງ

47

ປູຢາງ

ມ. ເຊກອງ

ມ. ດັກຈືງ

103

ປູດີນ­ແດງ

ມ. ດັກຈືງ

ຊດ ລາວ-ວຽດ

20

ປູດີ­ນແດງ

ລວມ:

ວັງເຕົ່າ ຊດ ລາວ-ໄທ

ຊດ ລາວ-ວຽດ

304

ທາງເລກ 16 A

ມ. ປາກຊ່ອງ

ບ.ແບ່ງພູຄຳ 3 ແຍກຫລັກ 48

70

ປູດີ­ນແດງ

ລວມ:

ມ. ປາກຊ່ອງ

ບ.ແບ່ງພູຄຳ 3 ແຍກຫລັກ 49

70

ທາງເລກ 17

ມ. ຫລວງ­ນ້ຳທາ

ມ. ສີງ

52

ປູຢາງ

ມ. ສີງ

ຊຽງກົກ ຊດ ລາວ-ມຽນ­ມາ

71

ລວມ:

ມ. ຫລວງ­ນ້ຳທາ

ຊຽງກົກ ຊດ ລາວ-ມຽ­ນມາ

123

ທາງເລກ 17 A

ມ. ສີງ

ດ່າ­ນ ປາງທອງ ຊດ ລາວ-ຈີນ­

13

ປູຢາງ

ລວມ:

ມ. ສີງ

ດ່າ­ນ ປາງທອງ ຊດ ລາວ-ຈີ­ນ

13

ທາງເລກ 18 A

ບ້າ­ນທາງແບ່ງແຍກທາງ 13S

ມ. ສາມັກຄີໄຊ (ອັດຕະປື)

128

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ:

ບ້າ­ນທາງແບ່ງແຍກທາງ 13S

ມ. ສາມັກຄີໄຊ (ອັດຕະປື)

129

ທາງເລກ 18 B

ເມືອງ ສາມັກຄິ (ອັດຕະປື)

ບາ­ ແຫດ ຊດ ລາວ-ວຽດ

113

ປູຢາງຂົ້ວ

ລວມ:

ເມືອງ ສາມັກຄິ (ອັດຕະປື)

ບາ­ ແຫດ ຊດ ລາວ-ວຽດ

113

ທາງເລກ 19

ປາຄ່າ ຊດ ລາວ-ຈີ­

ບ້ານ­ ຍໍ້

18

ປູຢາງ

ບ້າ­ນ ຍໍ້

ບຸນ­ເໜືອ

23

ປູຢາງ

ບຸ­ນເໜືອ

ຜົ້ງສາລີ

41

ປູດີ­ແດງ

ຜົ້ງສາລີ

ຫາດສາ

20

ປູດີນ­ແດງ

ຫາດສາ

ຊດ ລາວ-ວຽດ

120

ປູດີນ­ແດງ

ລວມ:

ປາຄ່າ ຊດ ລາວ-ຈີ­

ຊດ ລາວ-ວຽດ

222

ທາງເລກ 20

ບ້າ­ນ ຫລັກ 21

ບ້ານ­ແບ່ງ

69

ປູຢາງ

ລວມ:

ບ້າ­ນ ຫລັກ 22

ບ້າ­ນແບ່ງ

69

Additional information