ສັງລວມຫຍໍ້ສະຖິຕິຂົວ ທົ່ວປະເທດ ປີ 2009

 

ລ/ດ

ປະເພດຂອງຂົວຕາມເສັ້­ທາງ

ຈຳນວນ­ຂົວ (ແຫ່ງ)

 ລວມລວງຍາວຂອງຂົວ(ແມັດ)

I

ຂົວຕາມທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ

              1,007.00

                         33,823.54

1

ຂົວເບຕົງ

                       516.00

                                 22,843.06

2

ຂົວໂຄງເຫຼັກ

                           1.00

                                       190.00

3

ຂົວເບເລ

                       131.00

                                    4,334.82

4

ຂົວໄມ້

                         96.00

                                    1,655.91

5

ຂົວຈົມ

                           7.00

                                       182.67

6

ຂົວປະສົມ

                         28.00

                                    1,538.95

7

ຂົວອູ່

                           3.00

                                       410.00

8

ທໍ່ດາໂລ້

                       208.00

                                    2,271.33

9

ຂົວກົ່ງ

                         10.00

                                       151.00

10

ຂົວແຜ່ນ­ໂຄງເຫຼັກ (ແຜ່ນ­ໂຕ້ນ­)

                           1.00

                                           6.00

11

ຂົວ COMPAC100

                           6.00

                                       239.80

12

ຂົວແອແຟ­

0

0

13

ຂົວປີໂຊ

0

0

II

ຂົວຕາມທາງຫລວງແຂວງ

                 574.00

                         13,749.05

1

ຂົວເບຕົງ

                         51.00

                                    1,777.82

2

ຂົວໂຄງເຫຼັກ

0

0

3

ຂົວເບເລ

                       262.00

                                    7,206.53

4

ຂົວໄມ້

                       129.00

                                    2,194.00

5

ຂົວຈົມ

                         10.00

                                       173.75

6

ຂົວປະສົມ

                         18.00

                                       798.70

7

ຂົວອູ່

                           2.00

                                       238.00

8

ທໍ່ດາໂລ້

                         86.00

                                       690.50

9

ຂົວກົ່ງ

0

0

10

ຂົວແຜ່­ໂຄງເຫຼັກ (ແຜ່­ນໂຕ້­ນ)

                           1.00

                                         12.00

11

ຂົວ COMPAC100

0

0

12

ຂົວແອແຟ­

                           8.00

                                       162.75

13

ຂົວປີໂຊ

                           7.00

                                       495.00

III

ຂົວຕາມທາງຫລວງເມືອງ

                 254.00

                           4,909.75

1

ຂົວເບຕົງ

                         51.00

                                       469.55

2

ຂົວໂຄງເຫຼັກ

0

0

3

ຂົວເບເລ

                   64.00

                           2,061.25

4

ຂົວໄມ້

                   92.00

                           1,767.20

5

ຂົວຈົມ

                           6.00

                                       112.45

6

ຂົວປະສົມ

                           6.00

                                         92.00

7

ຂົວອູ່

                           4.00

                                       187.00

8

ທໍ່ດາໂລ້

                         30.00

                                       196.30

9

ຂົວກົ່ງ

0

0

10

ຂົວແຜ່­ນໂຄງເຫຼັກ (ແຜ່­ນໂຕ້ນ­)

0

0

11

ຂົວ COMPAC100

0

0

12

ຂົວແອແຟ­

                           1.00

                                         24.00

13

ຂົວປີໂຊ

0

0

IV

ຂົວຕາມທາງ​ຊົ­­ະບົດ

                       422.00

                                    9,285.24

1

ຂົວເບຕົງ

                         19.00

                                       472.50

2

ຂົວໂຄງເຫຼັກ

0

0

3

ຂົວເບເລ

                         47.00

                                    1,097.35

4

ຂົວໄມ້

                       295.00

                                    5,257.69

5

ຂົວຈົມ

                           4.00

                                         82.00

6

ຂົວປະສົມ

                     8.00

                              156.00

7

ຂົວອູ່

                         32.00

                                    1,943.70

8

ທໍ່ດາໂລ້

                         11.00

                                         91.00

9

ຂົວກົ່ງ

0

0

10

ຂົວແຜ່­ນໂຄງເຫຼັກ (ແຜ່­ນໂຕ້ນ­)

0

0

11

ຂົວ COMPAC100

0

0

12

ຂົວແອແຟ­

                           3.00

                                       127.00

13

ຂົວປີໂຊ

                           3.00

                                         58.00

IV

ຂົວຕາມທາງເທດສະບານ

53.00                          

1,715.94                                              

1

ຂົວເບຕົງ

                            8.00

                                                 324.10

2

ຂົວໂຄງເຫຼັກ

0

0

3

ຂົວເບເລ

                          11.00

                                                 473.19

4

ຂົວໄມ້

                          13.00

                                                 274.00

5

ຂົວຈົມ

0

0

6

ຂົວປະສົມ

0

0

7

ຂົວອູ່

                            3.00

                                                 180.00

8

ທໍ່ດາໂລ້

                          15.00

                                                 164.50

9

ຂົວກົ່ງ

0

0

10

ຂົວແຜ່­ນໂຄງເຫຼັກ (ແຜ່­ໂຕ້­ນ)

                            1.00

                                                      6.00

11

ຂົວ COMPAC100

0

0

12

ຂົວແອແຟ­

0

0

13

ຂົວປີໂຊ

                            2.00

                                                 294.15

VI

ຂົວຕາມທາງສະເພາະ

                    10.00

                                      377.85

1

ຂົວເບຕົງ

                            3.00

                                                 101.00

2

ຂົວໂຄງເຫຼັກ

0

0

3

ຂົວເບເລ

                            2.00

                                                   79.00

4

ຂົວໄມ້

                            1.00

                                                   16.00

5

ຂົວຈົມ

                            4.00

                                                 181.85

6

ຂົວປະສົມ

0

0

7

ຂົວອູ່

0

0

8

ທໍ່ດາໂລ້

0

0

9

ຂົວກົ່ງ

0

0

10

ຂົວແຜ່­ນໂຄງເຫຼັກ (ແຜ່­ນໂຕ້­ນ)

0

0

11

ຂົວ COMPAC100

0

0

12

ຂົວແອແຟ­

0

0

13

ຂົວປີໂຊ

0

0

 

 ລວມ

               2,320.00

63,861.36

 

 

 

 

 

               2,320.00

                                 63,886.36

 

ແຕກຕ່າງ

                             

                                            25.00

 

NR

                     1,007.00

                                            33,823.54

 

 

                     1,007.00

                                            33,823.54

 

PR

                        574.00

                                            13,749.05

 

 

                        574.00

                                            13,749.05

 

DR

                        254.00

                                              4,909.75

 

 

                        254.00

                                              4,909.75

 

RR

                        423.00

                                              9,285.24

 

 

                        422.00

                                              9,285.24

 

UR

 

                                              1,715.94

 

 

 

                                              1,715.94

 

SR

 

                                                 327.85

 

 

 

                                                 377.85

 

 

 

                                                   50.00

 

Additional information