ການກໍ່ສ້າງ

ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ

ທີ່ປຶກສາ

ພັດທະນາຊ໋ອບແວ

ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນ

ການຕິດຕັ້ງ ການກໍ່ສ້າງ

ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນການສື່ສານ

Equipment and Software

Equipment and Software(VSUTP)

SEARECC

E-Pedicabs

Survey

Survey(WSSH)

NR13N

NR13S

Performance-based Routine Maintenance

LRSP2

ນ້ຳປະປາ

Finance Management Expert

AIIB

NR13S(Km21-71)

Consultant

WSSIP

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250