ນິຕິກຳ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້ ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງບົກ (ສ້າງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ ຫ້ອງການກະຊວງ 20 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຫ້ອງການກະຊວງ 20 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳປະປາ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ(ສະບັບປັບປຸງ) ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ ຫ້ອງການກະຊວງ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ 14 ຕ.ລ. 2020 14 ຕ.ລ. 2020

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250