Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
Decrees ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ 61ນຍ2022 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລົດໄຟ 474ລບ2021 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທ່າບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) 298ລບ2024 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກ 615ລບ2020 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດປອດໄພທາງຫຼວງ D2022_347 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການບິນພົນລະເຮືອນ 354ລບ2023 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໃໝ ແລະ ນໍາໃຊ້ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ 568ລບ2021 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຜັງລວມຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2023 372ນຍ2022 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການອອກແບບສໍານັກງານຂອງລັດ 637ລບ2021 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ 130ລບ2016 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເຂດສະຫງວນຂອງທາງຫຼວງ 185ລບ2022 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍລາຄານ້ຳປະປາ 346ລບ2022 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ 216ນຍ2002 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
Decrees ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະກຳມະການອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຂົນສົ່ງ 145 ນຍ 2023 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄລຍະປີ 2021-2030 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ໄລຍະປີ 2021-2025 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄລຍະປີ 2021-2030 ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ໄລຍະປີ 2021-2025 Department of Transport 22 Sep 2023 22 Sep 2023
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປັບໄໝ ແລະ ມາດຕະການອື່ນ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ-ສະບັັບເລກທີ 0568-PMO-16.9.2021 Department of Transport 01 Apr 2022 01 Apr 2022
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍກົດຈະລາຈອນທາງບົກ, ສະບັບເລກທີ 615/ລບ, ລົງວັນທີ 9/12/2020 Department of Transport 01 Apr 2022 01 Apr 2022
ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້ໜ້າທີ່ລົດໄຟ (ປັບປຸງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້ ຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍເຈົ້ໜ້າທີ່ລົດໄຟ (ປັບປຸງໃໝ່). ຖ້າບັນດາທ່ານມີຄຳເຫັນຕໍ່ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳເຫັນຜ່ານທາງທີຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້: Email: dol.mpwt2020@gmail.com; tel: 021 451944 ໃນໂມງລັດຖະການ Permanent Secretary Office 20 Apr 2021 21 Apr 2021
ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ກົດຈະລາຈອນທາງບົກ Permanent Secretary Office 20 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນສູນກາງ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ໜັງສືຜ່ານແດນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ໜັງສືຜ່ານແດນ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ຂອງ ສປປ ລາວ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ... ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ... Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ໄລຍະ 2012-2015 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ໄລຍະ 2012-2015 Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານ ແລະຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ອປສ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຮອງປະທານ ແລະຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ ອປສ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດແນະນຳ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ດຳລັດແນະນຳ ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການແຈ້ງຊັບສິນ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຮອດປີ 2020 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງຮອດປີ 2020 Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຊອກຄົ້ນ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກໍາມະການຊອກຄົ້ນ ແລະກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ບົກ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍານ​ພາ​ຫະ​ນະ​ທາງ​ບົກ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ອາ​ນຸ​ລັກ​ພະ​ລັງ​ງານ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ຢັດ ແລະ ອາ​ນຸ​ລັກ​ພະ​ລັງ​ງານ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍກອງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ ແລະ ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ສະ​ພາ​ການ​ຄ້າ ແລະ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ແນວ​ພັນ​ພືດ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ ແນວ​ພັນ​ພືດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ ດຳ​ລັດ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປິດບໍ່ແຮ່ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການປິດບໍ່ແຮ່ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ດຳລັດ 295,ນຍ ດຳລັດ 295,ນຍ Permanent Secretary Office 14 Jan 2021 21 Apr 2021
ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ບົດສະເໜີ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ Department of Railways 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016) ດຳລັດວ່າດ້ວຍກອງທຶນທາງ(ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2016) Department of Finance 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍລາຄານໍ້າປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍລາຄານໍ້າປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນຜັງພັດທະນາຕົວເມືອງວຽງຈັນ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ ດໍາລັດຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ Department of Roads 22 Sep 2020 25 Sep 2020
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາທາງຫລວງ ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາທາງຫລວງ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ປັບ​ໃໝ ແລະມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ ຕໍ່​ຜູ່​ລະ​ເມີດ ​ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປ ດຳ​ລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ປັບ​ໃໝ ແລະມາດ​ຕະ​ການ​ຕ່າງໆ​ ຕໍ່​ຜູ່​ລະ​ເມີດ ​ລະບຽບກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ການຈະລາຈອນທາງບົກ, ການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະການປົກປັກຮັກສາ ທາງຫຼວງ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ ການຈັດ​ສັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະຊາຊົນ​ຈາກ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ ດຳລັດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ ​ແລະ ການຈັດ​ສັນ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ປະຊາຊົນ​ຈາກ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 239/ລບ, ລົງວັນທີ 13/8/2015 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 239/ລບ, ລົງວັນທີ 13/8/2015 22 Sep 2020 28 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250