Statistics

Name Description Year Create At Upload At
Name Description Year Create At Upload At
ສະຖິຕິອອກແບບຜັງເມືອງ ປະຈຳປີ 2013 ສະຖິຕິອອກແບບຜັງເມືອງ ປະຈຳປີ 2013 2013 14 Oct 2020 14 Oct 2020
ສະ​ຖິ​ຕິນ້ຳ​ປະ​ປາ 2004-2013 ສະ​ຖິ​ຕິນ້ຳ​ປະ​ປາ 2004-2013 2013 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ສະຖິຕິນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2013 ສະຖິຕິນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2013 2013 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ນ້ຳປະປາ ນ້ຳປະປາ 2012 08 Apr 2021 08 Apr 2021
ອອກແບບຜັງເມືອງ ອອກແບບຜັງເມືອງ 2012 08 Apr 2021 08 Apr 2021

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250