Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ຄຳແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປື້ມຄູ່ມືຄຸ້ມຄອງການເງິນພາຍໃນ ຂອງກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຄໍາແນະນຳສະບັບເລກທີ 30872/ຍທຂ.ກກງ, ລົງວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 Department of Finance 31 Mar 2021 21 Apr 2021
ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງວຽກງານການບໍລິການ ການອອກໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 14 Oct 2020 14 Oct 2020
ບົດແນະນໍາເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ ບົດແນະນໍາເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະດິນດໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ Department of Waterways 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການກວດກາເຕັກນິກເຮືອ ຂໍ້ແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການກວດກາເຕັກນິກເຮືອ Department of Waterways 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ ຄໍາສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ແນະນຳ ໃນການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ ຂໍ້ແນະນຳ ໃນການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ Department of Roads 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ ຄໍາສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານບູລະນະຮັກສາທາງຫລວງ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຄຳສັ່ງແນະນຳ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ລົດບັນທຸກໜັກ (ຊັ່ງນ້ຳໜັກ) ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງ ກວດກາ ຄຸ້ມຄອງ ລົດບັນທຸກໜັກ (ຊັ່ງນ້ຳໜັກ) ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ ພົນລະເມືອງລາວ ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂ ຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍສອບເສັງເອົາໃບຂັບຂີ່ ພົນລະເມືອງລາວ Department of Transport 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບລະບຽບການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບລະບຽບການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ Department of Transport 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຂໍປ່ຽນ ການນໍາໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ປະເພດຕ່າງໆ ເງືອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະການຂໍໃບຂັບຂີ່ສະບັບໃຫມ່ ເພື່ອປ່ຽນແທນສະບັບເກົ່າທີ່ເສັຍຫ ບົດແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຂໍປ່ຽນ ການນໍາໃຊ້ໃບຂັບຂີ່ປະເພດຕ່າງໆ ເງືອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະການຂໍໃບຂັບຂີ່ສະບັບໃຫມ່ ເພື່ອປ່ຽນແທນສະບັບເກົ່າທີ່ເສັຍຫາຍ Department of Transport 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 5 ເມສາ 2016 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ທິດທາງລວມ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ ດ້ານ ຍທຂ ທິດທາງລວມ ການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ການເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ ດ້ານ ຍທຂ 22 Sep 2020 21 Apr 2021

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250