Statistics

Name Description Year Create At Upload At
Name Description Year Create At Upload At
ສະຖິຕິເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ປີ 2011 ສະຖິຕິເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ປີ 2011 2013 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ຂົວ ຂົວ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ທາງ GMS ທາງ GMS 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ທາງ ອາຊຽນ ທາງ ອາຊຽນ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ທາງທີຍັງທ໋ຽວບໍ່ໄດ້ 2 ລະດູ ທາງທີຍັງທ໋ຽວບໍ່ໄດ້ 2 ລະດູ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ລວງຍາວເສັ້ນທາງ ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕິເສັ້ນທາງທົ່ວປະເທດ ປີ 2012 ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕິເສັ້ນທາງທົ່ວປະເທດ ປີ 2012 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະຖິຕິເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2013 ສະຖິຕິເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2013 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະຖິຕິຂົວທົ່ວປະເທດ (ຮອດປະຈຸບັນ) ສະຖິຕິຂົວທົ່ວປະເທດ (ຮອດປະຈຸບັນ) 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2004 ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2004 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2005 ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2005 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2006 ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2006 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2007 ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2007 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2008 ສະ​ຖິ​ຕິຂົວ 2008 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2009 ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2009 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2010 ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2010 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2011 ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2011 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2012 ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2012 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2013 ລວງຍາວເສັ້ນທາງ 2013 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250