Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ຂໍ້ກຳນົດ398ວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟອ້ງ,ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ ຂໍ້ກຳນົດ398ວ່າດ້ວຍການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຟອ້ງ,ຮ້ອງທຸກ ແລະ ຄຳສະເໜີ Department of Inspection 14 Dec 2023 14 Dec 2023
ຄູ່ມື ບ່ອນຈອດລົດ ຮັບຮູ້ 01 Dec 2023 01 Dec 2023
ຄູ່ມືແນະນໍາການອອກແບບວົງວຽນໃນຕົວເມືອງລ້າສຸດ ຮັບຮູ້ Public Works and Transport Research Institute 01 Dec 2023 01 Dec 2023
ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການສຳຫລວດ-ວາງແຜນຜັງເມືອງລວມຂອງຕົວເມືອງ ເພື່ອຮັບຮູ້ Public Works and Transport Research Institute 01 Dec 2023 01 Dec 2023
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຕໍ່ເຮືອ ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດຕໍ່ເຮືອ Department of Waterways 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ ຂໍ້ກໍານົດ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າ Department of Waterways 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງນໍ້າ ຂໍ້ກໍານົດ ວ່າດ້ວຍກົດລະບຽບການຈະລາຈອນທາງນໍ້າ Department of Waterways 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະດໍາເນີນທຸລະກິດ ສໍາຫລວດ-ອອກແບບ ເຄຫາສະຖານ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນບູລະນາຮັກສາທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຂໍ້ກໍານົດ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງທຶນບູລະນາຮັກສາທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກຳນົດຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຍທຂ ກ່ຽວກັບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ ຂໍ້ກຳນົດຂອງລົດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຍທຂ ກ່ຽວກັບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສອນຂັບລົດ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດສອນຂັບລົດ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດ ນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບການອະນຸມັດນ້ຳໜັກລວມສູງສຸດ ຂອງລົດບັນທຸກ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສອບເສັງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກ ແລະສິ້ນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາຂຶ້ນທະບຽນ ແລະປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ຂໍ້ກໍານົດວ່າດ້ວຍກ່ຽວກັບມາດຖານເຕັກນິກ ແລະສິ້ນສ່ວນຂອງຍານພາຫະນະທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນໍາເຂົ້າມາຂຶ້ນທະບຽນ ແລະປະກອບເປັນຄັນ ເພື່ອນຳໃຊ້ ຢູສປປ ລາວ Department of Transport 22 Sep 2020 28 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250