Statistics

Name Description Year Create At Upload At
Name Description Year Create At Upload At
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2004 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2004 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2005 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2005 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2006 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2006 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2007 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2007 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2008 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2008 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2009 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2009 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2010 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2010 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2011 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2011 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2012 ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ 2012 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2004 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2004 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2005 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2005 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2006 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2006 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2007 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2007 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2008 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2008 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2009 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2009 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2010 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2010 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2011 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2011 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2012 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2012 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2013 ສະ​ຖິ​ຕິ​ສະ​ໜາມ​ບິນ 2013 2015 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ບໍລິມາດການຜະລິດປະຈຳປີ 2013 ບໍລິມາດການຜະລິດປະຈຳປີ 2013 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະຖິຕິ ສະໜາມບິນ ແລະສາຍການບິນ (ບໍລິສັດ) 2013 ສະຖິຕິ ສະໜາມບິນ ແລະສາຍການບິນ (ບໍລິສັດ) 2013 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ສະໜາມບີນ ສະໜາມບີນ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020
ບໍລິມາດຜະລິດ ບໍລິມາດຜະລິດ 2014 22 Sep 2020 22 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250