Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ຄູ່ມືແນະນໍາການອອກແບບວົງວຽນໃນຕົວເມືອງລ້າສຸດ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Public Works and Transport Research Institute 19 Dec 2023 19 Dec 2023
ຄູ່ມືການວາງແຜນຜັງບ້ານພັດທະນາ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Public Works and Transport Research Institute 19 Dec 2023 19 Dec 2023
ຄູ່ມື ບ່ອນຈອດລົດ Final-2 ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Public Works and Transport Research Institute 19 Dec 2023 19 Dec 2023
ວຽກລາຄາຫົວໜ່ວຍວາງແຜນຜັງຕົວເມືອງ ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ Public Works and Transport Research Institute 19 Dec 2023 19 Dec 2023
ຄູ່ມືການວາງແຜນຜັງບ້ານພັດທະນາ ຮັບຮູ້ Public Works and Transport Research Institute 01 Dec 2023 01 Dec 2023
ບົດແນະນຳ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ການບໍລິການນ້ຳປະປາ ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານ ການບໍລິການນ້ຳປະປາ (ເອກະສານກົມນ້ຳປະປາ) Department of Water Supply 17 Nov 2022 17 Nov 2022
ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ສຳລັບ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ສຳລັບ ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ Department of Inspection 22 Sep 2020 25 Sep 2020
ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ດ້ານການເງິນ ປື້ມຄູ່ມືກວດກາພາຍໃນ ດ້ານການເງິນ Department of Inspection 22 Sep 2020 25 Sep 2020
ປື້ມລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂົວ-ທາງ ປື້ມລາຄາຫົວໜ່ວຍ ກິດຈະການ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຂົວ-ທາງ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍ ຂອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ Department of Roads 22 Sep 2020 28 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250