Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ(ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020
ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ ໃບສະເໜີຂໍອະນຸຍາດປຸກສ້າງ Department of Housing and Urban Planning 22 Sep 2020 28 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250