Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ-ສະບັບປີ-2022 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ-ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ-ສະບັບປີ-2022 Department of Inspection 14 Dec 2023 14 Dec 2023
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເອກະສານ Permanent Secretary Office 07 Apr 2021 21 Apr 2021
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ Railways Law Department of Railways 31 Mar 2021 21 Apr 2021
ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຂອງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ Department of Railways 22 Sep 2020 21 Apr 2021
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນສາ 2015 ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 15 ທັນສາ 2015 22 Sep 2020 21 Apr 2021

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250