ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງລາວ

AIIB

LRSP2-ESS Implementation

Environmental and Social Safeguard Monitoring Report
Timeline : 16/03/2023 -
Sponsor by : World Bank

LRSP2/ESS Implementation